Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Índex. Introducció als cicles econòmics. Índex. Introducció als cicles econòmics. El cicle llarg de Kondratiev. Introducció als cicles econòmics.

Introducció als Cicles Econòmics.

Introducció.
L'alça borsària, fins quan?.

Aquest és el primer de dos articles en els quals intentarem analitzar la pujada que es va produint, en els mercats borsaris espanyols, des de l'inici de 1983 fins al moment present, després de l'esfondrament començat a 1974 i que va durar fins a 1981.

El motiu d'aquesta partició és que analitzarem aquest període alcista des de dos enfocaments diferents.

1. L'evolució de la borsa com a fenomen cíclic.

Hom sap, des de fa temps, que l'economia mundial té una trajectòria cíclica al voltant d'una senda de creixement tendencial (el PIB d'un pais occidental avançat tendeix a créixer al voltant d'un 2 a un 2,5 % anyal, en mitjana de períodes llargs). La borsa també segueix una trajectòria cíclica que és, més o menys, paral·lela a la de l'economia (en general, amb una anticipació, variable segons el país i el moment del temps, al voltant dels sis mesos).

En aquest primer article ens aturarem a analitzar els diferents cicles i, dins d'aquests, els trets característics de cada fase que compon el cicle. Tot seguit, mirarem de veure on ens trobem en el moment actual.

2. L'evolució de les borses espanyoles des de 1983 fins el moment actual.

En un segon article, que surt publicat més endavant, tractaríem d'analitzar l'evolució dels mercats borsaris, en el període alcista començat a 1983, des d'un doble punt de vista:

A) Les accions com a destí alternatiu de col·locació de l'estalvi.

Aquí parlarem de l'evolució dels diferents mercats financers durant aquest període alcista i les seves interrelacions, amb l'objectiu d'identificar el comportament d'un dels dos factors dels quals depèn la demanda de valors de renda variable per part del públic, és a dir, la rendibilitat i el volum dels actius que competeixen amb la renda variable per atreure l'estalvi. (L'altre factor, la rendibilitat de les pròpies accions, serà estudiada dins la part «B» d'aquest segon article).

També analitzarem quina ha estat l'oferta nova d'accions (és a dir, les ampliacions de capital, bàsicament) durant el període esmentat.

B) Les accions com a participacions en els beneficis de les empreses.

Abans hem parlat de la rendibilitat de les accions. Aquesta depèn de l'evolució de les empreses, que cotitzen a borsa i més en concret, de la de llur balanç i compte d'explotació.

En aquesta part de l'article, la nostra tasca serà la de veure quina ha estat l'evolució de les empreses a l'Estat espanyol, en el període esmentat, tant des d'un punt de vista agregat (agafant el sector privat com a un conjunt) com sectorial (analitzant els sectors productius més representants a les borses espanyoles).

L'evolució de les cotitzacions de les accions com a fenomen cíclic.

A l'hora d'estudiar el comportament cíclic de la borsa, escollim dos cicles:

  1. El cicle de més llarg termini: el «cicle de Kondratiev», que tractarem des d'un enfocament predominantment econòmic (i secundàriament borsari).
  2. Un cicle més curt, de durada entre cinc i deu anys, que tractarem des d'una òptica estrictament borsària.

S'ha d'entendre que cada fase del cicle de Kondratiev està composta d'un nombre variable (d'un fins a quatre) de cicles curts. La comparació de la realitat actual amb tots dos models de cicle, conjuntament, ens permetrà identificar millor en quin moment ens trobem.

Índex. Introducció als cicles econòmics. Índex. Introducció als cicles econòmics. El cicle llarg de Kondratiev. Introducció als cicles econòmics.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte