Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.


Com volem organitzar la societat del coneixement?: Propostes sobre el dret a la informació i a les indústries culturals.


S. Informació, comunicació, coneixement

S01. Societat del coneixement

S01.1
Considerem que tot el coneixement, inclòs el científic, és una herència comuna de la humanitat. Incrementar el coneixement humà ha estat un dels esforços fonamentals de la humanitat al llarg de la història.

S01.2
Considerem que el coneixement i els seus mètodes de producció, poden ser útils tant per afavorir l'emancipació i l'avanç dels interessos socials, com per donar suport a processos de dominació i opressió.

S01.3 Considerem que cal fer compatible el dret a la llibertat d'expressió, la regulació pública del sector, els interessos comercials de les indústries culturals, i els propis interessos dels usuaris. El sistema d'informació i comunicació no respecta sempre els interessos més autèntics i profunds dels usuaris, ni en els aspectes educatius i culturals, ni en relació amb el consumisme innecessari i exagerat que es promociona a través de la publicitat. De vegades ni tan sols respecta els aspectes merament informatius i d'opinió, ja que es esbiaixen i filtren notícies, s'imposa agenda o es forma opinió amb orientació dirigida, convertint-se així els mitjans massius de comunicació social en un influent actor polític no elegit democràticament.

S01.4 Considerem que estem vivint una nova situació de crisi, no només en el sentit econòmic i social del terme, sinó una crisi de civilització, de visió del moment en què vivim. S'estan produint certs fenòmens que han transformat l'arquitectura intel·lectual i cultural mundial en què ens desenvolupem, però en bona mesura som incapaços de descriure l'edifici en l'interior del qual ens trobem. És una crisi de intel·ligibilitat: Sabem que les coses han canviat, disposem de nous i poderosos instruments intel·lectuals i operatius, però aquests instruments no ens permeten comprendre del tot la nova situació, ja no percebem ni comprenem i ni tan sols abastem del tot bé la nova i complexa realitat. Imprescindiblement la nostra generació ha de produir pensadors i filòsofs de primera línia, ja que els necessitem.

S01.5 Considerem que la globalització, la creixent interconnectivitat, i la multiplicació de fluxos humans, empenyen cap a una reorganització de les activitats de coneixement més avançades, i a la formació d'un tipus de professional (en el més ampli sentit del terme) que es caracteritzi per la seva flexibilitat i adaptabilitat. Aquest professional del segle XXI s'enfronta a una sèrie de contextos no menys complexos i difícils, com ho són sens dubte el sistema creixent d'informació, els vaivens dels mercats, i les crisis en les formes de vida.

S01.6 Considerem que l'expressió ciutadana (l'expressió de caràcter públic relativa a la vida en societat i als seus problemàtiques associades) ens interpel·len en tant habitants d'una comunitat i en tant ciutadans del món, permetent que explicitem les nostres idees sobre les possibles noves modalitats de la vida en comú. Mentre les fronteres del local i del global es barregen cada vegada més estretament, les mutacions lligades a l'era de la informació, sens dubte repercuteixen sobre l'expressió i la participació ciutadana.

S01.7 Considerem que potser es posa exagerat èmfasi en els mitjans formals de generació i transmissió del coneixement, en detriment de les vies més naturals i espontànies. Entre els mitjans informals de transmissió de coneixement s'inclouen:

(A) La conversa directa amb els iguals en diferents àmbits de trobada social, i

(B) el "boca-orella" d'Internet, que és el fòrum modern, que substitueix i complementa les trobades en grup. La problemàtica que es planteja, l'aspecte central d'aquesta qüestió, és l '"ús" i el "efecte" de qualsevol informació a la qual podem accedir, no tant el dret o l'oportunitat d'accedir-hi. No necessitem preocupar-nos tant per les barreres que puguin plantejar (per exemple la de l' idioma), o pels nivells, o pels grups, en la "societat del coneixement" i en les "indústries culturals"; certament necessitem desenvolupar un consens sobre les regles d'interacció per al diàleg, des de diferents punts de vista: ecològic, humanista, científic sentimental i afectiu, lúdic, prospectiu (construcció i desenvolupament del futur), social, educatiu, col·leccionista.

S01.8 Considerem que el que avui dia està implantat, i en cert sentit dirigit o copat per unes poques empreses de comunicació a nivell mundial, és el que podríem anomenar nivell 1.0 (unidireccional), i el que es proposa és apostar fort per que podríem anomenar nivell 2.0 (multidireccional i horitzontal i també amb fort accent en centres especialitzats). En conseqüència, preferent atenció s'ha de donar a guanyar posicions i a créixer en aquest àmbit, amb una forta perspectiva des del local i l'autòcton, abans que també es monopolitzi i es controli aquest nou espai.

S01.9 Hi ha quatre principis bàsics o àrees fonamentals de la societat del coneixement que hauran de ser respectades, i que s'enumeren:

S01.9.1 Dret a la informació, dret a la comunicació, i àmplia llibertat d'opinió i expressió.

S01.9.2 Dret d'accés universal a la informació i al coneixement i a les manifestacions de cultura.

S01.9.3 Igualtat d'accés a una educació de qualitat, dret a una correcta orientació vocacional, i igualtat d'oportunitats.

S01.9.4 Ampli respecte a la diversitat cultural.

S01.10 Els drets humans són aquelles llibertats, facultats, condicions, oportunitats, o reivindicacions, relatives a valors essencials o situacions primàries o bàsiques, relatius a tota persona, pel simple fet d'existir, pel simple fet de la seva condició humana, i per a la garantia d'una vida digna. Els DDHH són independents de factors particulars com ara el nivell educatiu, l' estatus socioeconòmic, el sexe , l'orientació sexual, l'ètnia , la nacionalitat , el lloc de naixement, i són independents o no depenen exclusivament de l'ordenament jurídic vigent. El nucli fonamental d'aquests drets, estan continguts en l'anomenada Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH) , document declaratiu adoptat el 10 desembre 1948 per l'Assemblea General de les Nacions Unides , en la seva Resolució 217 A (III) establerta a París , França. Òbviament, el referit nucli fonamental de drets, de cap manera pot ser tancat a causa de la dinàmica de la societat humana. I entre els possibles nous drets a ser explicitats, considerem que s'haurien de reconèixer entre altres als següents:

S01.10.1 El dret a la informació, que tutela el dret de les persones i dels pobles, a rebre informació veraç i contrastada per part dels mitjans de comunicació i de les autoritats públiques.

S01.10.2 El dret d'accés a la informació, que és el dret que té tota persona a sol licitar i rebre informació d'entitats públiques, així com d'entitats privades en la mesura que aquestes exerceixin funcions públiques. El dret obliga a totes aquestes entitats a publicar informació sobre les seves funcions i despeses de manera proactiva. Aquest dret és també conegut com el dret a saber o llibertat d'informació.

S01.10.3 El dret a la comunicació que reconeix el dret de tota les persones i dels pobles, de poder comunicar-se amb els seus semblants per qualsevol mitjà de la seva elecció. A aquest efecte, tota persona hauria de tenir dret a l'accés i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, entre elles i en particular, Internet.

S01.10.4 El dret a una formació bàsica en ciència i tecnologia, i el dret al saber científic, que garanteixin un normal desenvolupament de la persona en la nostra societat actual. El dret a l'accés als coneixements científics, tecnològics, i humanístics, en la seva més àmplia extensió, i el dret a beneficiar-se dels resultats d'aquests coneixements.

S01.11 Sens dubte és bastant més important aplicar el marc dels drets humans a la societat de la informació, que prendre les tecnologies com a referència. Les tecnologies digitals de la informació i de la comunicació (TIC), els grans avenços experimentats en aquest camp, i els seus costos associats sempre decreixents, acosten les possibilitats reals i pràctiques de construcció d'una societat veritablement integrada, igualitària, racional, equilibrada en oportunitats i equilibrada en la geografia, sense injustes fragmentacions i exclusions. Així, podrà constituir la dignitat i la llibertat i la igualtat de la ciutadania com el punt clau, i no com una enunciació merament declarativa sinó com un objectiu de la qual s'estarà cada vegada més a prop. Això implica enunciar els valors bàsics que vulguem que guiïn l'evolució de la societat de la informació, i assegurar-nos que aquests estàndards continuïn sempre sent defensats, i sempre en continu apropament i perfeccionament.

S01.12 En els diferents països necessitem una ciutadania cada cop més informada i amb millors nivells de resposta, d'intervenció, que s'involucri, és a dir cada vegada amb més i millors possibilitats pràctiques de coparticipar de les decisions públiques i de la gestió administrativa comunal. En conseqüència, considerem que s'han d'implantar procediments per facilitar la informació i la participació de la ciutadania en diferents aspectes, i en particular en els que s'enumeren a continuació.

S01.12.1 Ampli accés a la informació pública i fins i tot a part d'informació privada, per a un millor coneixement de la societat en què vivim, i per a una millor avaluació de l'activitat dels poders públics i els serveis que gestionen.

S01.12.2 Ampli accés a continguts informatius veraços, contrastats, i no esbiaixats. Els mitjans de comunicació, siguin públics o privats, han d'assegurar la veracitat dels continguts informatius que difonen, així com la seva clara diferenciació dels continguts d'opinió, i dels continguts no contrastats o de fonts insegures, per així respectar el dret a una informació veraç per part de la ciutadania. Per assegurar que cap tipus d'interessos impedeixin aquest accionar, s'haurà de fomentar la independència dels mitjans de comunicació públics, així com el respecte pels mitjans de comunicació independents, i així com l'empara a la tasca periodística dels professionals de la informació.

S01.12.3 Àmplia capacitació crítica de la ciutadania sobre els mitjans de comunicació i sobre les TICs. El ciutadà no ha de limitar-se a ser un mer consumidor, i / o bé moure's en aspectes merament instrumentals i operatius. S'ha d'establir i constituir algun tipus de capacitació o de formació ciutadana, que faci possible un ús intel·ligent i responsable de les TICs, així com un bon aprofitament dels serveis brindats pels mitjans informatius. No tindrà gaire sentit posar excessiu èmfasi en la velocitat amb què les dades digitals puguin arribar als usuaris, i / o en la acurada presentació que puguin tenir aquestes dades, i / o en la creativa combinació de formats multimèdia utilitzats, i / o ni encara en el cost dels serveis bàsics i dels serveis especials, si les persones no poden adequadament entendre i descodificar els missatges, i / o si els usuaris aconsegueixen ser fortament induïts en les seves opcions en lloc d'assegurar la seva llibertat d'opinió i d'elecció.

S01.12.4 Àmplies facilitats per a la creació de canals de comunicació amb base social. S'ha de promoure i fins i tot donar suport a la creació de mitjans de comunicació del tercer sector, per assegurar la participació de la ciutadania, i una multiplicitat de veus i d'enfocaments en la creació i distribució de continguts.

S01.12.5 Ampli i generalitzat suport a una bona cultura general de la ciutadania. Com a resultat de l'esdevenir històric de la humanitat, la cultura es va anar desenvolupant en les seves diferents facetes i particularitats, i és amb certesa patrimoni universal, i ningú ha d'apropiar-se-la com una mercaderia, ni limitar-la en funció d'interessos privats. Cada persona i cada comunitat han de tenir dret d'accés al seu gaudi, així com a participar en la seva reproducció i en la seva preservació, en vies d'alimentar la

intel·ligència, la sensibilitat, les capacitats expressives, l'apreciació de diferents visions de la vida i del món i de l'univers.

S01.12.6 Art, ciència, política i diplomàcia, esport, expressió verbal i escrita, han de formar part del dia a dia dels ciutadans, tant per a la seva formació i gaudi, com per alimentar les seves pròpies capacitats creatives. Tot avanç i aportació en el camp de la cultura, ha de alliberar-se per expandir el potencial del desenvolupament humà, tenint cura que els participants de cada creació rebin una justa retribució pel seu treball, i pels recursos invertits en els productes o avenços culturals.

S01.13 Els diversos actors socials han d'aprendre a treballar de forma conjunta o col·laborativa, usant i desenvolupant noves mecàniques de comunicació i de coordinació i d'elaboració, i sense perjudici del que en aquest sentit puguin oferir els Estats o els sectors privats. Junts amb els altres, actors no estatals (organitzacions no governamentals, grups de la societat civil, individus independents, professionals contractats, emprenedors solidaris) i també actors públics, han de crear xarxes, coalicions, associacions, que transcendeixin tot tipus de fronteres (polítiques , socials, econòmiques, lingüístiques), amb una estratègia orientada a comunicar, a consultar, a coordinar, a col·laborar, a construir, a elaborar, a inventar, a assistir, a difondre, etcètera.

S01.14 El govern i l'administració digital han de representar un paper significatiu en el Nou Ordre de la Informació i la Comunicació , enfocat al servei públic, centrat en la ciutadania, i promovent eficiència i certesa de la distribució integrada de serveis. Els esforços en aquest sentit s'hauran de centrar en els resultats, en la responsabilitat, en la promoció del dret a la informació, en la inclusió de comunitats desfavorides, en la sensibilització respecte de les problemàtiques fonamentals d'aquest segle XXI

S02. Dret de la ciutadania a la informació i la comunicació

S02.1 Considerem i fem nostres les definicions sobre el dret a la informació i a la comunicació de la ciutadania, així com sobre el dret a l'accés a la informació, expressades en el fòrum "Societat del Coneixement" del "Congrés Internacional d'Informació" ( l'Havana, Cuba, 19-23 abril 2010), i en general, en el que expressa les successives reunions d'aquest esdeveniment regular (l'Havana, Cuba, anys 1993, 1995, 1997, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010), i sobre això insistim en els aspectes que s'indiquen seguidament.

S02.1.1 La llibertat de premsa entesa com el dret a informar sense censura prèvia de l'Estat, assegura la capacitat de cada mitjà per a triar la seva línia editorial, el que no eximeix de l'obligació d'aportar informació contrastada, ni de facilitar pluralitat d'opinions i de interpretacions.

S02.1.2 La llibertat d'expressió entesa com el dret a expressar-se sense ser reprimit, condició "sine qua non" de la democràcia. Els mitjans poden gaudir-ne, i aquest dret es pot veure reflectit en les editorials o en les columnes, el que mai s'ha de confondre amb la informació. Diferent de la lliure expressió dels mitjans és la llibertat d'expressió dels ciutadans, que encara que en els fets i en el teòric sigui respectada, no sol trobar espais en els mitjans per a la seva difusió.

S02.2 Insistir en i vetllar per la llibertat d'expressió, res expressa respecte al procés pel qual són controlats els mitjans d'expressió de la societat (diaris, televisió, radiodifusió, films, música, material educatiu, material científic-cultural), ni respecte als interessos de qui els operen, ni respecte de la possible desinformació o desorientació que es crea quan en forma significativa es tergiversen continguts i orientacions. En els fets, els individus no vivim ni actuem en aquesta societat amb els mateixos drets, sinó que patim grans diferències pel que fa als nivells d'accés al poder, i pel que fa a les oportunitats de donar a difusió el nostre pensament, les nostres idees, els nostres projectes , les nostres visions de societat. Els bé anomenats "ciutadans del carrer" vivim en una societat en la qual la majoria de les informacions i els documents que arriben a les persones estan molt intervingudes i filtrades. Els mitjans de comunicació, així com certs organismes internacionals, els governs, les corporacions comercials, els grups d'interès, i molts altres centres de poder, es disputen l'atenció del públic, i tracten d'influir en i de controlar l'ús, l'accés , el flux, i els continguts multimèdia de les comunicacions.

S02.3 El control dels mitjans de comunicació convencionals, per part d'uns pocs poderosos, crea un perillós problema d'autocensura, perquè els directors de les publicacions i de les cadenes de televisió o de radiodifusió, així com els propis periodistes o locutors que hi treballen, saben que si "creuen la ratlla", si sobrepassen certes fronteres i certs estils, si s'extralimiten en sentits no vistos especialment amb bons ulls, directament s'arrisquen a perdre els seus treballs.

S02.4 Considerem que en les últimes dècades, la importància del dret a la comunicació ha augmentat, així com la importància dels mitjans massius de comunicació, a causa d'un conjunt de factors i de tendències en l'esfera de la informació i les comunicacions nacionals i internacionals, entre els quals particularment es destaquen els següents elements.

S02.4.1 Domini corporatiu, i concentració dels mitjans noticiosos i de comunicació en poques mans.

S02.4.2 Efectes generalment negatius dels mitjans massius sobre la (es) identitat (s) i la (es) cultura (s), a causa de la tendència uniformitzadora i globalitzant.

S02.4.3 Establiment de règims de "drets d'autors i intel·lectuals" bastant limitadors, i conseqüent erosió del domini públic sobre el coneixement mundial.

S02.4.4 Límits particulars del mercat de les telecomunicacions i de les TIC.

S02.4.5 Erosió de drets civils en l'entorn digital, especialment després de l'acte terrorista de l'11 setembre 2001.

S02.5 La llibertat d'expressió s'ha d'orientar a millorar la qualitat de vida del nostre planeta. I el seu objectiu últim hauria de ser la construcció d'un món millor, més just, més equitatiu, més racional, més equilibrat en la geografia i pel que fa a oportunitats ofertes. Això significa utilitzar un acostament conceptual a una societat en la que hi hagi més solidaritat, més harmonia, més inclusió i menys fractures, més cooperació, més eficiència aconseguida en compartir.

S02.6 Cal repensar els nostres sistemes de comunicació. La gent hauria de tenir dret a comunicar-se en forma pràctica i efectiva, i no només el dret a la llibertat d'expressió, que en alguns casos és un dret mort. Els pobles haurien de tenir la possibilitat i els mitjans pràctics per fer-ho, no només a dir el que vulguin expressar, sinó també a efectivament arribar a un públic ampli. Hem d'assegurar les condicions per a un cicle de la comunicació, creatiu i respectuós, entre individus i grups, donant certa ajuda especialment als exclosos i als sectors minoritaris, perquè siguin escoltats, perquè se'ls respongui i se'ls tingui en compte.

S02.7 El dret a una informació veraç ha de ser garantit, i la manipulació de la informació ha de ser evitada, impulsant les mesures que tot seguit s'enumeren.

S02.7.1 Imposant accions legals punitives als mitjans de comunicació que consentin la manipulació de la informació.

S02.7.2 Incrementant la credibilitat dels mitjans públics, i incrementant l'audiència i seguiment dels mateixos per part del públic.

S02.7.3 Fomentant la vigilància ciutadana dels mitjans de comunicació, en acció crítica per evitar la manipulació d'informació.

S02.7.4 Incentivant la creació de mitjans de comunicació transparents, responsables, i sense ànim de lucre, en particular aquells controlats i governats per agrupacions i / o fundacions d'interès públic (nacionals i internacionals), i incentivant la creació de cooperatives de propietat comunitària , totes dues línies de treball, totes dues orientacions, potser finançades o subvencionades amb un impost a la publicitat (per compensar la provocada contaminació de la comunicació pública) i / o amb un impost a les pròpies empreses de comunicació. L'objectiu d'aquestes mesures, l'objectiu d'aquestes orientacions, seria incrementar la participació local en la comunicació, i la creació de sistemes d'informació alternatius sense cost per als usuaris, a través d'un periodisme ciutadà que assegurin un major accés de tota la població en el doble rol emissor-receptor.

S02.7.5 Fomentant per totes les vies possibles, l'ús de nous mitjans per tal d'ajudar a mantenir una opinió pública diversa i múltiple.

S02.7.6 Col·laborant de mil formes, perquè els mitjans de comunicació prenguin la responsabilitat de eventualment "dir menys", i estar segurs que amb el que diuen no promouen problemes i enfrontaments en i entre les comunitats, sinó que les acostin als reals problemes a les seves possibles solucions. Els mitjans de comunicació han d'entendre que en certs moments és millor "silenciar" o informar amb molta prudència [insistir menys amb impactants titulars i / o tractar certes qüestions amb menor freqüència], per així aconseguir ser més significatius a l'hora de plantejar qüestions veritablement transcendents. La necessitat constant d'informar i de tractar assumptes que es trobin a l'agenda mediàtica, i fins i tot la necessitat de marcar nova agenda, de vegades causa desorientació en el públic receptor, augmenta enfrontaments, i magnifica problemàtiques fins i tot si s'encara la tasca noticiosa o periodística amb bones intencions. Una reducció de l'activitat informativa i dels titulars sensacionalistes, en moltes situacions ajudaria a revertir i fins i tot a solucionar o atenuar les problemàtiques.

S02.8 Considerem que el sorgiment i l'afirmació dels drets a la comunicació, en la pràctica, suposa la creació d'un clima de respecte i tolerància mutus, no només entre els individus que posseeixen aquests drets, sinó també entre les diverses comunitats i cultures, grups ètnics, i nacionalitats. Els drets a la comunicació donen suport i recolzen, alhora, la idea i el valor de la diversitat.

S02.9 El Dret a la Comunicació pot ser dividit en quatre pilars, cadascun relacionat amb un domini específic d'existència, experiència, i pràctica social, en els quals la comunicació sens dubte és una activitat central, i sens dubte exerceix funcions-clau (funcions centrals). Cada un d'aquests pilars involucra una esfera d'acció social relativament autònoma, encara que bé depèn de múltiples factors aconseguir el seu particular objectiu últim. Els referits quatre pilars, les referides quatre esferes d'acció social, són les / els que s'enumeren a continuació.

S02.9.1 Comunicació i Esfera Pública: Rol de la comunicació en els mitjans, i en l'exercici de la participació política i democràtica en la societat. Organització pràctica i avanç de la comunicació en l'esfera pública.

S02.9.2 Comunicació i Coneixement: Anàlisi específica dels termes i vies pels quals es comunica o bloqueja el coneixement generat per la societat, per al seu ús per part de diversos grups (verbigràcia: matrius d'aprenentatge). Vies idònies a través de les quals es registra i es difon el coneixement en els seus diferents nivells i amb els seus diferents orientacions (bàsic, general, difusió, investigació, nivell avançat, conformació de consciència social).

S02.9.3 Comunicació i Drets Civils: Exercici dels drets civils en vinculació a la comunicació en la societat.

S02.9.4 Comunicació i Drets Culturals: Exercici dels drets culturals en relació a la comunicació (identitats, diversitat, llengua, conceptes, cosmovisions, etc).

S03. Indústries culturals

S03.1 Les indústries culturals són el conjunt d'activitats de producció, comercialització, i comunicació, a gran escala, de béns culturals de tota mena i de missatges, que afavoreixen la difusió massiva, nacional i internacional, d'aquests continguts d'informació, de cultura, d'entreteniment, de socialització. Entre les indústries culturals i per al seu millor anàlisi, podem identificar els següents grans grups: la premsa tradicional, la televisió, la radiodifusió, les agències de publicitat, els nous multimèdia, les editorials literàries i les agències literàries (el que genèricament es diu el negoci editorial), les productores audiovisuals (productores d'àudio, discogràfiques, productores multimèdia, productores de vídeos), la cinematografia, les productores i comercialitzadores de videojocs i d'entreteniments, el negoci de les arts escèniques, el negoci de les arts visuals i plàstiques (pintura, fotografia, gravat, escultura, art interactiu), l'arquitectura i el patrimoni cultural, la indústria digital en tota la seva diversitat.

S03.2 Les indústries culturals tenen i plantegen una doble faceta:

(A) Com a recurs econòmic,

(B) Com a font d'identitat i cohesió social. Això exigeix analitzar i considerar aquest tipus d'activitats i de recursos amb un doble enfocament:

(1) Buscant el màxim aprofitament de les seves aptituds per contribuir al desenvolupament de l'economia, (2) Partint de la fortalesa que dóna la consolidació econòmica, afavorir la creació, la creativitat, la diversitat cultural, la dimensió humanística, el professionalisme.

S03.3 El desenvolupament econòmic i social ha de ser entès també en les seves relacions amb l'avanç cultural en llibertat. I en el centre del desenvolupament o progrés cultural, es troben la creació, la innovació, la diversificació i la consolidació de conceptes, les apropiacions individuals i socials enteses com a processos dinàmics. La cultura és "xarxa de significats" i "formes de relació social", i òbviament, la creació de continguts i de noves línies de treball és essencial en les indústries culturals.

S03.4 Pensar les relacions entre desenvolupament socioeconòmic i cultura, també és preocupar-se com han canviat o canvien les persones, o sobre com han canviat o canvien els paradigmes de referència (llegiu: les visions sobre la societat i sobre l'univers).

S03.5 Les desigualtats incideixen sobre la presència i expansió de les indústries culturals en el desenvolupament, i les vincula amb la problemàtica de l'equitat, en la qual sense cap dubte s'observen grans bretxes, especialment d'accés, tant pel que fa a la distribució geogràfica, com pel que fa al seu repartiment per nivells socioeconòmics. Per aconseguir certa igualtat pel que fa a les oportunitats ofertes a cadascú, no hi ha una altra que enfortir els programes estatals i de les organitzacions de bé públic, especialment aquells situats en zones de context crític o zones de frontera, i que ofereixin capacitació i accés de forma gratuïta a diferents expressions culturals. I és clar, allà no s'hauria de fer una especial distinció pel que fa a la població meta, per no afegir un nou factor de desigualtat, per no fer més gran encara la fractura social.

S03.6 Cal una regulació pública de les indústries culturals, per evitar que es converteixin en un influent actor polític no elegit, i en un propagador determinant de valors insostenibles, violents, inequitatius, o si més no, en un difusor esbiaixat d'ideologies i de valors.

S03.7 Les relacions entre desenvolupament socioeconòmic i cultura, han de permetre i generar definicions clares de polítiques culturals, concertació entre el sector cultural i altres sectors de la societat, compromís de l'empresa privada, recerca de recursos per al suport de les diferents fases de la creació, circulació de manifestacions en els escenaris regionals i internacionals, etcètera. Però aquesta qüestió no concerneix únicament als governs, sinó també en les empreses privades, les organitzacions socials, i els mateixos creadors-generadors de cultura.

S03.8 És convenient i summament important, l'establiment d'una comunitat d'intercanvi i interlocució, entre persones i institucions involucrades en les temàtiques de cultura, per així enriquir les línies de treball i de desenvolupament, per així donar més coherència als programes, per així millorar projectes, per així enfortir la representació i participació de la societat civil concernida.

S03.9 Encarar accions públiques i suports públics respecte de les indústries culturals, que superin l'escala nacional per així irrompre en espais culturals transnacionals. Aquestes accions i suports haurien de veure's reflectits en la normativitat i en els programes socioculturals que acompanyen els "Acords de Lliure Comerç", als "Convenis d'Integració i Intercanvi", i als "Acords Bilaterals". També cal tenir molt en compte que una imatge positiva d'un país, o d'una comunitat, o d'un grup humà, o de fins i tot un sector d'activitat, una marca país, una imatge país, una imatge cultura, fins i tot un paradigma, es construeix des de baix, es construeix des de les bases, es construeix a partir del propi accionar de la gent i a través de les manifestacions més quotidianes i populars, però també s'enforteix i es potencia a través d'accions formals, i també a través d'institucions formals com ara l'Alliance Française, el Goethe Institut, el British Council, l'Istituto Italiano di Cultura, o el Instituto Cervantes, específicament pensades totes elles per projectar i influir cap a fora de fronteres, específicament pensades totes elles per projectar i gravitar cap al planeta sencer, cap a tot el món. També, la cooperació cultural i científica, i els intercanvis culturals i científics a través d'activitats com ara les impulsades pel Programa Fulbright i el Programa Erasmus (i similars), són cada dia més i més importants.

S03.10 Cal establir una nova relació de les indústries culturals amb els centres d'ensenyament i amb certs actors socials (organitzacions de televidents, associacions de cinèfils, defensors del poble però en relació als mitjans, etc), com un element central i de primera importància, per modificar la funció social de les esmentades indústries, i fer-los transcendir el seu unilateralitat mercantil, fer-los plantejar problemàtiques socials i les seves possibles solucions, fer-los intervenir en les paradoxes de la globalització quan s'asfixiï a productors locals i expressions minoritàries.

S03.11 Necessitem enfortir les indústries culturals perquè siguin competitives i atraients per al públic en general i per centres especials, perquè convoquin a petites i mitjanes empreses i així beneficiar-se de diversitat i creativitat de les mateixes, perquè també s'involucrin aportacions regionals i locals, en fi, perquè democratitzin la cultura, promocionant la diversitat i la interculturalitat. Necessitem crear programes de suport orientats tant a creadors individuals com a grups de creació. Necessitem un ambient cultural sòlid i actiu, i consolidat, amb àmplies possibilitats per a premis i distincions, passanties, especialitzacions, experiències d'incubació, tallers de capacitació, exposicions i mostres, tots ells mecanismes que sens dubte ajuden a consolidar una infraestructura cultural diversa, innovadora , participativa, formadora.

S03.12 Necessitem recuperar i enfortir la memòria cultural. Necessitem fomentar la innovació cultural. L'experimentació i l'avantguardisme, són fonamentals en matèria cultural, que no pot quedar ancorada en la reiteració d'estils consagrats, i de tendències, i de tradicions, consolidats a través dels anys.

S03.13 La millora dels circuits de distribució i d'accés, constitueix un repte fonamental per al foment d'indústries culturals, en una perspectiva de creixement i de progrés. Les carències en els circuits i mecanismes de distribució de la producció local, són un gran inconvenient, ja que inhibeix la difusió i la potenciació de la pròpia creativitat, i retarda i limita l 'intercanvi amb la producció d'altres països. La troballa de mecanismes alterns de distribució i la internacionalització de la producció local, són de fonamental importància.

S03.14 No n'hi ha prou amb augmentar l'oferta cultural per automàticament obtenir progrés i desenvolupament en aquesta matèria. També convé formar usuaris, formar destinataris, de forma crítica i contínua, perquè creixi la demanda als productes culturals més creatius. El públic ha d'acostuma-se a interactuar amb les obres culturals, perquè això és més participatiu, ja que això potencia el gaudi lúdic i l'apropiació qualificada.

S03.15
Les pràctiques culturals han de connectar-se bé amb els processos socials i comunitaris. S'ha pogut constatar la rellevància de certs projectes de música, d'audiovisual, de teatre, de dansa, en el desenvolupament de programes de salut, en la reducció de la violència, en la formació democràtica.

S04. Mitjans de comunicació

S04.1 Considerem que els intents de canvi social i polític dependran en molt bona mesura de la possibilitat d'incidir i transformar el sistema dels mitjans de comunicació. Concentrem la nostra atenció especialment en els nous mitjans interactius, en els mitjans que avui dia comencen a enlairar-se.

S04.2 Considerem que les "societats de cartera" o "societats d'accionistes" (en anglès "holding group") relatives als mitjans de comunicació convencionals, perpètua sense dubte el "status quo" general: Un sistema socioeconòmic globalitzat i en bona mesura estandarditzat, que en línies generals està dominat per les corporacions multinacionals. En aquest sistema, els magnats de la comunicació són una part important d'una constel·lació de forces que prenen les grans decisions.

S04.3 Mentre l'audiència es segmenta i es diversifica, les empreses de comunicació s'entrellacen i concentren, constituint en l'àmbit dels mitjans massius de comunicació un dels oligopolis més grans del món. Així es va imposant la tendència a uniformar continguts i abaratir costos, el que sens dubte va en detriment de la qualitat (àmplia difusió per l'anomenada programació ferralla o programació enllaunada). Aquest distanciament entre la diversificació de l'oferta i la homogeneïtzació mercantil de les audiències, abans que res fa les polítiques d'estandardització transnacional de les preferències dels públics, particularment desplegades per canals de televisió de tot el món.

S04.4 La informació és un bé públic, i els mitjans de comunicació proporcionen un servei públic. Necessitem que, en comptes de despistar i dispersar i en algun sentit embrutir-nos, els mitjans de comunicació ens facin conscients dels reptes que afrontem, i ens ajuden a pensar, a trobar i a compartir solucions. Els mitjans de comunicació han de ser una via més per a la transmissió de cultura de bona qualitat.

S04.5 Bàsicament, el ciutadà té dos o tres posicions possibles a prendre davant la societat del seu temps i davant els esdeveniments locals-regionals i mundials:

(A) O s'informa en profunditat i de manera crítica sobre el que passa;

(B) O només està interessat en assabentar-se vagament i superficialment sobre alguns fets esdevinguts i sobre algunes problemàtiques que afecten i concerneixen a la seva localitat, a la seva nació i a tot el món , (C) O no està interessat gens ni mica pel que succeeix fora del seu entorn més immediat.

En el primer cas, podrà satisfer el seu interès en base únicament als seus records, o en base a donar suport i complementar les seves pròpies remembrances i evocacions amb registres i documents que oportunament pugui seleccionar i guardar. Tingui's present que en relació a notícies d'actualitat i editorials d'opinió, no només existeixen els diaris digitals i els diaris de tipus tradicional, també compten revistes, setmanaris, llibres, portals d'Internet, apunts de conferències, pamflets, entrevistes de ràdio i televisió , etcètera. Si realment una persona té voluntat d'estar ben informada i de tenir una molt bona posició respecte de les problemàtiques del seu temps, s'ha de ser sistemàtic i constant, i això significa esforç. En relació a aquesta qüestió, una de les coses que poden fer les ONG interessades i els propis governs, és facilitar l'accés a alguna forma de registre multimèdia que tingui gran facilitat operativa i còmodes possibilitats d'accés.

S04.6 Molta gent creu que la forma més senzilla de canviar els nostres sistemes d'informació i comunicació, és iniciar i afirmar altres alternatives de comunicació i de creació de coneixement. Això no és viable o almenys això té els seus seriosos inconvenients, primer perquè així s'iniciarà una competència que pot no ser beneficiosa per a cap d'aquestes dues línies de desenvolupament, i segon, perquè cada línia o via nova que es creï serà acceptada, i tendirà a ser controlada pels grups que avui dia són forts en el sector. A més a més i tercer punt, mentre s'implementen les noves vies igualment necessitem informar-nos i comunicar-nos a través dels mecanismes ja existents, el que dóna fermesa a aquests. D'altra banda, cal reconèixer també que en moltes qüestions s'és indolent, s'és conservador, es té resistència a canviar per simple acostumament o hàbit. No, en considerar un replantejament de les formes i dels continguts de la informació i la comunicació en la nostra societat, hem directament apuntat a un canvi qualitatiu, buscant la qualitat per sobre de la quantitat o de la diversitat, almenys per començar.

S04.7 L'origen dels problemes amb què ens enfrontem avui dia en el sistema de comunicació i d'informació, és que en aquest àmbit es persegueix lucre així com suport a diversos interessos personals, a interessos propiciats pels grans grups que han sabut formar aliances per complementar-se, i per ajudar-se els uns als altres. Per evitar aquesta situació, per desfer el caminat, els governs han d'habilitar l'entrada d'altres forces independents en el mercat, a través de legislació i de regulacions que tendeixin a crear més competició i menys concertació. Per aconseguir mitjans eficients i que compleixin amb la important tasca al seu càrrec, els governs han d'actuar amb equitat i amb honradesa, donant ampli marge de maniobra als mitjans, i únicament controlant la qualitat i els excessos.

S04.8 Els mitjans de comunicació massiva operen actualment en espais i freqüències que constitueixen recursos socials clau, i que a més solen estar subjectes a límits. La propietat privada sobre aquests mitjans, per tant, ha d'estar subjecta a interessos i necessitats de la col·lectivitat. Cal establir mecanismes neutrals i compromisos clars, per equilibrar la divulgació de missatges de manera que reflecteixin la diversitat de doctrines, gustos, i demandes del públic receptor, i que també serveixin per obrir tribunes lliures, per a la constructiva i participativa expressió d'idees , per a activitats d'extensió educativa, per complementar la formació de les persones en per exemple, la política o en per exemple, l'àrea social, etcètera. La comunicació massiva s'ha d'utilitzar no per enganyar ni per mantenir la gent en qualitat de consumidors passius i / o captius, sinó per promoure el desenvolupament humà, el floriment de l'artístic-cultural, i l'expansió del coneixement.

S04.9 Hauríem d'actuar amb cautela en lliurar o concedir mitjans massius de comunicació a actors polítics, especialment quan no hi hagi una determinada atomització d'influències i una sana competència. L' interès públic-social en matèria de comunicació, hauria d'estar clarament identificat amb el desenvolupament d'un complet i objectiu panorama d'actualitats, amb l'enfortiment de la lliure i creativa opinió personal, i amb la complementació d'informacions en matèries científiques i culturals. I la programació i els continguts han d'estar equilibrats pel que fa a les diferents àrees que acabem d'esmentar.

S04.10 Per evitar la concentració dels mitjans massius de comunicació en poques mans, en pocs oligopolis, cal introduir un nivell calibratge de regulació global, sota l'auspici de les Nacions Unides, que actuï fonamentat en la circumstància que la concentració dels mitjans de comunicació és ara un problema global, que supera àmpliament les fronteres i els controls nacionals.

S04.11 Sense perjudici del que pugui avançar en l'àmbit internacional, també és necessari que els Estats legislin sobre la propietat majoritària local dels mitjans que operen o que arriben al seu territori.

S04.12 És necessària la imposició de restriccions i de controls, en la repatriació de beneficis relatius a empreses de mitjans globals.

S04.13 Cal restringir les interferències polítiques, comercials, i d'altres interessos particulars, en els mitjans massius de comunicació, per exemple a través de la implementació de consells de mitjans i / o consells d'administració, integrats per representants dels professionals de la comunicació, per representants dels usuaris, per representants del parlament, per representants de les pròpies empreses del sector, etc. Aquests consells han de ser plurals i transparents, amb sessions públiques i retransmeses en directe, tenint per objectiu vetllar per l'objectivitat i veracitat de la informació transmesa, així com per la varietat i qualitat de la programació, constituint-se com defensors dels usuaris, i estant sempre molt atents a les reclamacions, queixes, i suggeriments de tota la ciutadania.

S04.14 És difícil i perillós intentar garantir el dret a una informació veraç i objectiva, tractant d'evitar la manipulació de la informació per via d'una estricta normativa o d'una imposició vertical. Per garantir el dret a una informació veraç, per evitar la manipulació de la informació, potser els mitjans de comunicació hagin d'estar controlats o supervisats per la pròpia societat, i no pels aparells polítics-partidaris, ni per grups comercials multimèdia, ni pels propis governants de torn. Han de multiplicar-se referents socials i representants dels propis usuaris, perquè analitzin i posin de relleu manipulacions i biaixos en les informacions proporcionades i en els programes emesos. A poc a poc, la gent s'acostumarà a seguir a alguns d'aquests referents de la comunicació, interessant-se en les seves editorials i les seves anàlisis, i prioritzant i accedint a les notícies, a aquells enfocaments, a aquells mitjans, a aquells programes d'opinió, que els esmentats recomanen especialment.

S04.15 El control de la publicitat és bàsicament un problema de govern. La indústria de la publicitat s'ha de regular, i fer-se responsable dels possibles abusos o desviaments dels missatges publicitaris que emet, segons els valors socioculturals de cada estructura comunitària, segons les pràctiques socialment admeses en cada comunitat.

S04.16 Considerem que el finançament d'alguns mitjans de comunicació d'ampli abast, com tot servei públic, ha de ser assumida per la pròpia societat, via pressupostos públics, com a solució per a evitar la publicitat com "propaganda", i per així afavorir el consumisme, i / o per així condicionar els continguts i la pròpia llibertat dels mitjans.

S04.17 Hem d'introduir lleis, que amb agilitat i racionalitat permetin als consumidors demanar danys i perjudicis, si els anuncis o consells publicitaris en base als quals es van guiar són enganyosos o falsos, o si pot demostrar-se que són objectivament incorrectes. Les promeses fetes –per exemple, d'efectes en la salut d'aliments o medicaments– haurien d'estar garantides (responsabilitat del producte). Aquest tipus de legislació ens evitaria molta publicitat sense fonament, molta propaganda maliciosa.

S04.18 Els mitjans de comunicació haurien de procedir a anàlisis més seriosos i autocrítics sobre el seu propi funcionament, i sobre la publicitat que accepten i que difonen, encara que només sigui perquè tothom sàpiga com treballen, i per aclarir per exemple, que no són reticents a la inspecció, la introspecció, la crítica constructiva. Cap mitjà ha de tenir una posició privilegiada. Els òrgans periodístics i de comunicació social no estan només per jutjar els altres, sense poder ells mateixos ser jutjats al seu torn. Quan es cometen errors o es produeixin danys, és important que es reconeguin les faltes comeses i que s'assumeixin responsabilitats. Només així es fa pedagogia. Només així s'està en posició moral de dirigir o de participar en un servei públic, de la importància del brindat pel sector comunicació i informació.

S04.19 És un fet que avui dia, l'orientació i els continguts dels mitjans de més abast tenen en línies generals una rara coincidència. Per invertir o atenuar aquesta tendència a la concertació dels mitjans, o fins i tot a la mateixa direcció compartida dels mateixos, es recomana tenir en compte les possibilitats que s'enumeren a continuació.

S04.19.1 A nivell local, nacional: solidaritzar-se i col·laborar amb els propis mitjans per a un millor treball, és a dir, propiciar la creació de xarxes per facilitar la coordinació de programes, l' intercanvi d'informació i experiències, l'ús de tecnologies innovadores, etc , etcètera. Desenvolupar i posar en marxa mitjans alternatius de comunicació. Implantar o propiciar algun tipus d'índex de qualitat per qualificar continguts i mitjans.

S04.19.2 En el pla regional: Identificar les institucions i els individus proclius a emprendre activitats de lobby i incidència. Crear bases de dades amb bons continguts i de lliure accés. Potser qualificar d'alguna manera a les agències de notícies.

S04.19.3 A nivell internacional: enfortir la cooperació Sud-Nord en matèria d'informació i comunicació. Propiciar reunions de planificació i d'intercanvi d'experiències entre les xarxes existents. Cooperar en les accions d'incidència política.

S04.20 Per animar els mitjans instrumentals i a la pròpia indústria de la comunicació i de la informació, a promoure el bé comú i a tenir una actitud proactiva pel que fa a la construcció social i a la cohesió social, en lloc d'en certa mesura intentar dividir o enfrontar a diferents comunitats, i / o en lloc de prioritzar interessos comercials per sobre de tot, i / o en lloc de maliciosament intentar esbiaixar fets o opinions, calen desenvolupar alternatives atractives que facin servir el llenguatge i els continguts, per unir els pobles i per agermanar les comunitats i per a treballar en pro del progrés i del benestar social. Amb certesa, el que en aquest sentit es pugui fer des dels mateixos mitjans de comunicació i interacció social, també ha d'anar acompanyat per accions complementàries en altres àmbits, una educació adequada dels consumidors des de la primària i a tots els nivells educatius, una bona programació infantil que a través de continguts i de jocs promoguin l'acceptació i el respecte als altres, un bon treball social en els àmbits laborals i sindicals, etc.

S04.21 Certament cada comunitat té els seus preferents o els seus més populars mitjans de comunicació, així com una idiosincràsia particular que haurà de ser respectada. Hem de creativament ponderar solucions i metodologies i enfocaments innovadors en matèria d'informació i comunicació, ja que no tota forma de encarar pot ser d'utilitat en tots els punts de la geografia i qualsevol siguin els destinataris. Per cert, un assumpte a atendre serà la llengua o l' idioma d'expressió, i / o els eventuals doblatges o subtitulats o traduccions, però a més, hi ha també un cúmul d'altres qüestions a respectar i considerar, i que obligaran a solucions particulars segons la comunitat destinatària i segons el que ella necessiti. Cal destacar la utilitat que podrien tenir determinades pedagogies educatives i determinades teories sociològiques, com ara les "20 Màximes de Paulo Freire". Per revitalitzar una societat centralitzada i globalitzada, hem de començar per ponderar la diversitat i els mitjans locals, incloent particularment la radiodifusió, que té gran penetració en zones rurals i en regions aïllades, així com també les edicions locals digitals, ja que afortunadament Internet i altres tecnologies digitals també estan arribant a llocs molt remots i de poca densitat de població.

S04.22 Volem aconseguir, a través de l'Estat i / o per acció proactiva de les comunitats, mitjans de comunicació preferentment orientats al bé comú i l'avanç social, amb un convenient sistema d'ampli abast, que ens ajudi a ser més conscients de les problemàtiques a les quals ens enfrontem en aquest inici del segle XXI i que ens ajudi a trobar i compartir propostes. En concret i en aquest sentit, seria bo comptar amb els recursos, amb els suports i amb les promocions que s'esmenten a continuació.

S04.22.1 Augmentar la inversió dels governs en els mitjans públics nacionals i locals de comunicació social.

S04.22.2 Fomentar la creació de noves agències de notícies, que contrapesin per part de les agències convencionals, la difusió d'informació esbiaixada i maliciosa, així com l'establiment d'agenda a la mida de conveniències comercials i / o en funció de concepcions ideològic- conceptuals- religioses. Per exemple, donar prioritat al foment de la diversitat cultural i la difusió del pensament independent heterodox i fonamentat, en lloc de l'actual i vigent homogeneïtzació globalitzant que fins i tot arriba a incidir en qüestions científiques i tècniques, i a promoure concepcions clàssiques que en el millor dels casos són adequades per a certes realitats però no per altres.

S04.22.3 En general fomentar continguts i enfocaments de no ficció, i en la mesura del possible, inundar els mitjans locals amb productes informatius que tractin problemes socials locals o internacionals, de manera que la majoria de la població se senti concernida i consultada .

S04.22.4 Fomentar continguts centrats en les cultures locals, i si cal, subvencionar i / o donar suport en diferents formes aquest tipus d'activitats.

S04.22.5 Organitzar seminaris / tallers així com discussions de grup, en escoles primàries i secundàries, en universitats, en centres culturals, etcètera, sobre el rol dels mitjans en una societat en desenvolupament, i sobre el rol dels mitjans en l'àmbit local.

S04.22.6 També organitzar tallers sobre mitjans interregionals de comunicació social, tallers de formació i d'orientació vocacional a l'àrea de la comunicació, etcètera.

S04.22.7 Sensibilitzar i formar espectadors, lectors, oients, a través de campanyes nacionals sobre valors, cultura, importància dels distintius locals per afirmar identitat, discerniment de continguts i de intencions, etcètera.

S04.22.8 Imposar restriccions, a través d'una adequada legislació, sobre el límit de publicitat per hora de programació o per espai, que podrà ser instrumentada. I per la via de la competència, induir a l'autoregulació en el sentit indicat, difonent programes i continguts de qualitat en mitjans estatals i en mitjans socials subvencionats, sense publicitat o amb mínima publicitat.

S04.22.9 Assegurar que almenys la meitat dels beneficis o dels pressupostos siguin invertits en contingut social de servei públic, i sense talls publicitaris.

S04.22.10 Actuar a través del sistema educatiu i de tele-xarxes socioculturals, per dotar de l'adequada formació i capacitat d'intervenció als promotors socioculturals (animadors socioculturals, líders socioculturals).

S04.22.11 Apostar per la digitalització i interactivitat dels mitjans, i així crear nous mitjans proveïdors de notícies, de productes culturals, d'activitats socials, de complements educatius, fins i tot d'entrenament en periodisme digital i en producció digital, etcètera, però a la vegada tenir cura d'incidir sobre l'organització d'aquestes noves formes d'informació i comunicació social, i créixer amb elles.

S05. Internet i TIC s

S05.1 Objectius prioritaris i importants de la societat de la informació, són permetre diversitat d'idees i propostes, ampliar circulació d'informacions i coneixements, ampliar cultura general, i millorar la capacitació per a la vida social i per a l'exercici professional-laboral. La societat de la informació ha d'estar al servei de la humanitat, i les TIC's han d`atendre particularment el benestar humà en tots els seus aspectes, llocs i comunitats, i no esdevenir un nou mitjà que impulsa discriminació, exclusions, fractures. El desenvolupament tecnològic ha de posar-se molt especialment al servei del progrés social, i no prioritàriament al servei de l'economia, del lucre, l'empresariat, dels centres de poder.

S05.2 Necessitem accés universal a Internet i neutralitat a la xarxa, entesos aquests dos conceptes, com la possibilitat per a les persones, qualsevol sigui el seu grau de competència digital i la seva situació geogràfica i socioeconòmica, de crear i / o utilitzar per si mateixes o a través de mediació, les xarxes telemàtiques prèviament instal·lades en el seu medi, així com de trobar i de posar al ciberespai les informacions útils per als seus particulars i respectius projectes de vida.

S05.3 Tot ciutadà té dret a una connexió a Internet, que li permeti enviar i rebre els continguts que vulgui, usar els serveis i aplicacions que desitgi, connectar els aparells i usar els programes bàsics que vulgui, sempre que no danyin la xarxa, ni afectin negativament a tercers a través de falsedats i de maniobres fraudulentes. Tot ciutadà té dret a una connexió a Internet lliure de monopolis en les infraestructures i en els serveis de telecomunicacions, lliure de tot tipus de discriminació, sense bloquejos, sense limitacions, sense donar arbitrària o esbiaixada preferència a determinats tipus d'aplicacions o de serveis o de continguts, sense avançar o retardar respostes segons ubicació de l'emissor i / o del receptor. No es podrà imposar cap limitació ni filtre ni sistema de control, sense una ordre judicial prèvia. Tot ciutadà té dret a tenir accés a més d'un proveïdor informàtic (públic o privat), ja que l'oferta del servei de banda ampla d'Internet no es trobi vinculada a l'adquisició d'altres productes o serveis.

S05.4 En quan societat, encara no estem aprofitant prou les enormes oportunitats per al desenvolupament que ofereix la nova era de la informació i la comunicació. Hi ha un risc significatiu que sense polítiques específiques, les meravelles de la comunicació electrònica siguin un nou motiu de fractura social i de dependència, en lloc de servir al creixement autònom i l'enriquiment d'oportunitats. Una adequada i sana política de comunicació i informació, significa assumir com a objectiu el propi desenvolupament humà i social, combinant usuaris formats i informats, amb maneig raonable de proveïdors de les tecnologies de la informació i la comunicació. És molt important que cada país compti amb polítiques pròpies de comunicació i informació, destinades a entendre i apropiar les TICs, així com a integrar-les a la seva tasca quotidiana, tant en àmbits generals i massius, com en centres o sectors temàtics especialitzats o específics.

S05.5 Considerem que és necessari establir sobirania social sobre les xarxes informàtiques. En aquesta matèria, no hauria de dependre exageradament de decisions i alternatives que s'adoptin en altres llocs. Aquesta gestió social podria comprendre els ítems que s'indiquen seguidament.

S05.5.1 Dret ciutadà d'avaluar la gestió de l'estat o els seus concessionaris en matèria de TICs;

S05.5.2 Regulacions per fomentar una lliure competència en matèria de serveis relacionats amb TICs, garantint igualtat d'oportunitats per a tots els prestadors de serveis, siguin petits o grans, siguin nacionals o multinacionals;

S05.5.3 Desenvolupament de models de gestió participativa i comunitària en matèria de TICs, el que inclou processos de consulta per a l'adopció de polítiques públiques;

S05.5.4 Capacitació en les comunitats per desenvolupar en elles mateixes promotors i multiplicadors de TICs; sensibilització i informació mitjançant estratègies, que permetin que la gent conegui i aprengui sobre les TICs i sobre les seves aplicacions.

S05.6 La molt ràpida expansió del món de la tecnologia informàtica, ha deixat fora de la seva cobertura i dels seus beneficis a molts sectors, instal·lant-se així una bretxa digital-tecnològica, producte de les bretxes socials establertes per les desigualtats econòmiques, generacionals, culturals , idiomàtiques, geogràfiques, de gènere, etc. Per remeiar aquesta situació i per retrotraure aquestes incòmodes i injustes diferències, es suggereix adoptar accions en els sentits que a continuació s'indiquen.

S05.6.1 Facilitar l'accés a Internet i al maneig de programes bàsics de computació a tota la població, amb especial èmfasi en els sectors més febles i amb menors possibilitats.

S05.6.2 Realitzar un ampli esforç mundial, per dotar a totes les escoles d'equips i connectivitat a la xarxa, en totes les comunitats del planeta, i també instruir usuaris en l'aprofitament cabal d'aquest recurs. Menció especial a Amèrica Llatina, mereixen el "Pla Ceibal" d'Uruguai, i el "Batxillerat en línia" d'Equador.

S05.6.3 Donar suport a la creació d'un Fons de Solidaritat Digital, pel qual estan advocant els països en vies de desenvolupament, per poder millor promocionar l'accés a les tecnologies digitals per part dels sectors més febles i compromesos de la societat.

S05.6.4 Potenciar i afavorir l'ús de solucions tecnològiques gratuïtes o de baix cost.

S05.6.5 Potenciar i promoure l'ús de tecnologies lliures (programari lliure, xarxes lliures) i l'ús comunitari dels equips. Utilitzar les tecnologies de la informació i la Comunicació (TICs) de manera responsable, tenint en compte tots els impactes negatius i positius.

S05.6.6 Potenciar l'organització en xarxa de les associacions, tant de la societat civil com dels serveis socials, amb comunicacions per Internet i a nivell mundial, per promoure la circulació de les dades que es puguin conèixer (d'iniciatives, de desigualtats, de contaminació, de circulació de capitals, etcètera).

S05.6.7 Promoure la difusió de continguts de comunitats indígenes i en llengües minoritàries.

S05.6.8 Sense detriment dels grans avantatges i oportunitats que ens ofereix Internet i la tecnologia digital per a la comunicació a distància, recuperar les relacions interpersonals més properes. Certament no oblidar que la primera forma de comunicació és la directa i oral, i que aquesta fa falta.

S05.7 Per impedir o atenuar que la publicitat sigui "propaganda" malsana i / o esbiaixada, sens dubte és clau l'educació, de manera que les mateixes persones puguin filtrar adequadament els desviaments tendenciosos.

S05.8 Cal impulsar la promoció activa dels valors d'estils de vida senzills, la cura de la Terra i la riquesa no material, per així ajudar a contrarestar la publicitat que alimenta el consumisme incontrolat.

S06. Drets d'autor i propietat intel·lectual

S06.1
Necessitem afavorir el coneixement comú i el domini públic. Necessitem expandir el domini públic i reduir els períodes de reserva dels drets d'autor (copyright). Els resultats d'investigacions i les obres intel·lectuals i culturals finançades amb fons públics, haurien de ser de domini públic en forma immediata. També cal assegurar-se que les obres en el domini públic siguin accessibles a la ciutadania en general, i lluitar contra els sistemes elitistes i capitalistes de reserves dels drets d' autor, construint sistemes de coneixement i informació de lliure accés.

S06.2 La problemàtica de les relacions entre indústries culturals i drets d'autor, ha de ser descentrada del lloc "delictiu" on se l'ha col·locat. La defensa de possibles models més oberts de creació científica, de noves formes de participació en la producció, de lliure circulació del coneixement i de la informació, són condicions de l'ideal d'una democràcia més radical i autèntica, i de la necessitat d'un nou paradigma per superar l'actual "crisi de civilització", i així poder construir societats equitatives i sostenibles.

S06.3 És possible evitar que els drets d'autor i que almenys cert tipus de patents, constitueixin un fre per al potencial creatiu i productiu de la societat. Els interessos comercials s'han de supeditar als requeriments socials: El logical (software), les obres artístiques, la literatura, la música, la fotografia, els mitjans audiovisuals, els descobriments científics,s' haurien de socialitzar sense més barrera que atorgar als seus autors els crèdits i beneficis corresponents, tant morals com econòmics. S'hauria d'establir llibertat de recreació de tot producte cultural i la seva lliure reproducció, previ pagament de quotes raonables, que fins i tot podria cobrir la pròpia societat en comptes de deixar-la a càrrec de cada usuari. Alhora, se'ls podria oferir certa protecció social als autors i artistes, així com garantir guanys equivalents a les obtingudes a través de les actuals empreses productores i comercialitzadores de les seves obres. Finalment, els autors i els artistes reben una part minoritària del que paga el mercat per aquestes contribucions, ja que els intermediaris són els que moltes vegades es queden amb la part forta. Hauríem promocionar més seriosament el llibre electrònic i els registres multimèdia, donant lliure accés a tots aquests materials, i en comptes de tolerar als intermediaris molt probablement els podríem eliminar del tot, la pròpia comunitat a través dels Estats, podrien ser els que garantissin una justa remuneració a artistes i autors.

S06.4 És un privilegi que lleis i acords comercials internacionals garanteixin a grans conglomerats econòmics i financers, amb tentacles a tot el món i amb nombroses línies de treball, el cobrament de sucoses propines per patents i per la propietat intel·lectual. Cert, molt cert, hi ha investigacions de molt risc que són costosíssimes, i els resultats no estan en absolut assegurats. Per tant es justifica en certs casos un substantiu flux de diners per eixugar inversions ja realitzades, i per compensar riscos assumits (llegiu: i per eixugar costos de projectes de risc que no van donar cap resultat positiu). Però clar, aquests monstruosos i experimentats conglomerats, tot i que en molts casos donen un molt efectiu servei a la comunitat, també en els grans números no corren exagerats riscos, i per tant aconsegueixen beneficis més que raonables. És clar, en el conceptual seria just legislar perquè les pagues que aquests conglomerats obtinguin pels resultats positius d'alguns dels seus projectes, cessin de ser atorgades en determinades circumstàncies ajustades a cada cas, i perquè per aquesta via no es proporcionin beneficis que excedeixi el que és raonable. Però bé, això és senzill de dir però molt complex d'implementar. D'una banda, és un embolic determinar quina quota part d'aquestes pagues hauran de ser assumides per cada regió geogràfica o per cada país. D'altra banda, és molt difícil també estar segurs de les xifres d'inversions dels conglomerats en els seus projectes, ja que al usar diner anònim aquests números són bastant senzills d'adulterar o maquillar. No, amb tota certesa. Aquest és el tipus de qüestions que senzillament no tenen solució en el temps present, encara que bé podrien tenir-la en la futura societat telemàtica controlada per diners telemàtics.

S06.5 La propietat intel·lectual és un obstacle per a la cooperació i la participació. Porta a la competència, a la propietat, als privilegis, a la protecció de secrets, fins i tot al robatori de patents. La idea dels drets i del progrés del coneixement, històricament va portar amb si implícit el sentiment de compartir. El saber, com a bé comú col·lectiu, s'enriqueix més fàcilment quan es multiplica per l' intercanvi, amb la producció i difusió el més oberta possible, amb la dialèctica creativa d'idees i argumentacions. Però d'altra banda, també cal reconèixer l'esforç d'anys que en molts casos sostenen empreses, o que en altres casos realitzen investigadors aïllats en forma personal i amb gran esforç. I és clar, també cal atribuir valor als guspires de genialitat que de vegades es disparen en forma fortuïta, gairebé en forma instantània. En el temps passat, fa 400 anys o més, el sentiment d'un possible enriquiment d'acord amb un descobriment no estava molt desenvolupat, i per tant els investigadors tenien tendència a compartir les seves idees i els seus avenços. Aquesta qüestió té massa arestes com per aquí esbossar una solució categòrica. Pensadors, filòsofs, epistemòlegs, polítics, sociòlegs: Al treballar sobre aquest assumpte, potser vostès trobin alguna solució, o algun camí a recórrer!

S06.6 Per una clara raó de justícia i d'interès general, hi ha una necessitat imperiosa de promoure la demanda social i la ponderació dels pobles, amb l'objectiu d'exercitar un control democràtic sobre les polítiques de recerca i innovació.

S06.7 La humanitat va promoure les universitats com a centres d'excel·lència en la producció científica i tecnològica, i com a bé públic comú. Avui en bona mesura es perd aquesta visió, amb la creixent dependència del finançament privat per al progrés científic i tecnològic, i amb la privatització dels resultats per exemple via patents. Hem de revertir aquesta tendència tan aviat com sigui possible, tornant a una hegemonia pública a la producció del coneixement científic i tecnològic.

S07. Preservació cultural i respecte per la diversitat cultural

S07.1 És essencial per a la democràcia el respecte a la diversitat cultural i al pluralisme en els mitjans de comunicació, de manera que reflecteixin la diversitat social i cultural i política del món en què vivim. Si es respecta aquesta pluralitat de visions i de concepcions, es fomentarà l'entesa entre els pobles així com una cultura de pau.

S07.2 Necessitem una política de comunicació que tingui per objectiu assegurar la diversitat cultural en els mitjans, i per a això i entre diverses coses, s'haurien de promoure les accions que s'indiquen.

S07.2.1 Assegurar l'accés a continguts i mitjans de comunicació existents, per totes les vies que es pugui.

S07.2.2 Garantir la llibertat d'elecció i el just accés als mitjans.

S07.2.3 Distingir entre l'accés a mitjans públics i privats, en el sentit que els primers haurien de complir també una funció social.

S07.2.4 Promoure el desenvolupament cultural i econòmic en tota la seva extensió imaginable i possible.

S07.2.5 Definir i analitzar els usuaris en tant ciutadans i en tant consumidors.

S07.2.6 Facilitar la participació pública en la societat i en la qualitat de vida.

S07.3 Els mitjans de comunicació i les xarxes d'informació han de facilitar el diàleg intercultural, desmuntant estereotips sobre els "altres", esmenant la ignorància que alimenta la desconfiança, la sospita, la por, i l'alineació del diferent, i promovent en contrapartida la comprensió mútua i l'acceptació de les diferències.

S07.4 Aquelles societats en que les dinàmiques comunicacions no respectin la diversitat, s'hauran de sotmetre a legislacions de discriminació positiva de continguts, en els que es promoguin els continguts de les minories i / o grups d' exclosos, que no estan ben representats en els mitjans de comunicació.

S07.5 Cal promoure i defensar el dret a comunicar-se en la llengua materna, donant suport al multilingüisme com a mecanisme de preservació de cultures i de maneres d'entendre i viure el món. El bilingüisme de les persones òbviament no és una cosa negativa. Manejar raonablement bé una segona llengua, o més, va més enllà de la simple facilitat d'entendre i de poder comunicar-se en més d'una llengua, ja que el vocabulari d'una llengua comporta una visió particular de conceptes i del món i de l'univers i de la vida.

S07.6 En el si dels nostres diversos pobles hi ha pràctiques, basades en el culte als cicles de la vida, mitjançant el do, l'ofrena, el compartir, la mortificació i la transcendència, etcètera, com a condició per arribar a la sensibilitat, l'equitat, i la justa proporció en relacions i intercanvis entre humans, i en harmoniosa comunió amb la mare natura. Són pràctiques producte de la necessitat i de l'esforç, així com l'amor i de la generositat. Reaprenem a Bertolt Brecht, que va saber combinar recreació amb educació i amb anàlisi sociopolítics; actualitzem la seva tècnica del distanciament, per tal de suspendre el embadaliment, i després d'un rescat de l'atenció, augmentar la consciència.

Traduït de l'original castellà

Juan Carlos Anselmi Elissalde

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte