Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.


E. PROPOSTES SOBRE EL SISTEMA ECOLÒGIC: Altres aspectes
(contaminació, agricultura, boscos, etcètera)

E01. Convèncer a més gent per que presti més atenció a la contaminació dels rius i a la protecció dels micro-ambients propers, i permetre que més persones siguin conscients de protegir el nostre hàbitat i els nostres recursos naturals. Cadascun de nosaltres podem prendre petites accions, cadascun de nosaltres podem fer petits canvis en les nostres vides, i així, si tots col·laborem una mica, si tots féssim un esforç en el bon sentit, podríem incidir en forma molt positiva sobre el nostre planeta i sobre la nostra organització social. Aquestes formes d'acció bé poden portar-se endavant des de l'individual, encara que en això també poden col·laborar, i molt, les organitzacions socials i les institucions especialitzades en el medi ambient i en la preservació d'espècies endèmiques, i també per cert, no menyspreem la incidència que en això puguin tenir els premis, els càstigs, i el propi sistema fiscal.

E02. Aturar la greu contaminació dels recursos naturals (aigua, aire, sòl) deguda a l'ús de substàncies tòxiques perilloses i d'efectes acumulatius, i degut també a la manipulació indiscriminada i desregulada dels recursos genètics. Posar fi a la fabricació, ús, i disposició de substàncies sintètiques perilloses, particularment els COP (contaminants orgànics persistents), que són les substàncies més tòxiques existents a nivell mundial i que s'acumulen ja que no es degraden.

E03. Ocupar-se adequadament del tractament d'aigües residuals (domèstiques i industrials), i propendir a la seva reutilització en tots els nivells possibles. Els que generen els residus són els que hauran de pagar pel seu tractament, o pel seu no tractament si en algun cas això no es pogués fer en forma total.

E04. Promoure la col·lecta selectiva de residus, basats en el model Residu Mínim. Reduir, reutilitzar, i reciclar els materials tot el que es pugui, segons el nou model de consum sostenible i ecoeficient. Responsabilitzar els productors de residus, perquè ells ajudin a resoldre els problemes que ocasionen així com a finançar les solucions, i perquè en la mesura del possible es redueixin els volums d'efluents líquids i d'escombraries. La participació ciutadana en el sistema de recollida o col·lecta, la simplicitat tecnològica a les instal·lacions de tractament, la recollida selectiva de les escombraries per recuperar el màxim percentatge de materials (objectiu 75%), la separació en origen de la brossa orgànica per obtenir un compost de qualitat i lliure de tòxics; aquestes són algunes de les mesures que s'hauran d'analitzar i implementar.

E05. Promoure el compostatge a través de programes municipals obligatoris de compostatge, i creant mecanismes per distribuir aquest fertilitzant en els establiments agropecuaris, i per aquesta via reduir, al mateix temps, el volum d'escombraries.

E06. Aturar l'explotació forestal no sostenible, començant a breu termini per castigar econòmicament aquest tipus d'activitats. La tala de boscos quedarà autoritzada quan tingui la corresponent certificació de gestió forestal sostenible.

E07. Ampliar la superfície de les reserves naturals, per tal de tractar de no perdre biodiversitat, i preservar determinats ecosistemes naturals. Prohibir la formació de ciutats o d'assentaments humans de certa rellevància, en la proximitat de les àrees protegides i particularment dins d'elles. Els països que acceptin i donin suport a aquesta política, han de rebre suports financers rellevants i substantius per part de la comunitat internacional, segons l'esforç realitzat i segons la magnitud i amplitud dels resultats assolits.

E08. Transformar l'agricultura orientant aquesta activitat cap a models sostenibles de producció agrícola campesino-indígena/originario, així com cap a altres models que reprenguin i readapten pràctiques ancestrals ecològiques de maneig, per contribuir així a millorar la problemàtica del canvi climàtic, i per tractar d'assegurar la sobirania alimentària de les nacions del món. Sense perjudici de l'ús de tecnologies avançades en certes parts del món pel que fa a agricultura i cria animal (sempre que es demostrin els seus avantatges i la seva poca o nul·la incidència negativa sobre el medi ambient), per totes les vies hem de no perdre els models tradicionals de producció, permetent i donant suport a la aplicació d'aquests en certes àrees seleccionades.

E09. Prohibir la importació i exportació d'aliments genèticament modificats, o si més no penalitzar adequadament aquestes activitats. A més prohibir subsidis i reintegraments a l'agricultura transgènica, i imposar fortes càrregues a aquestes activitats segons els danys que les diferents produccions vagin induint.

E10 Els fertilitzants són una arma de doble tall. Conrear sense fertilitzants generalment disminueix rendiments i és més intensiu en mà d'obra que l'actual "mecanització i fumigació". Així, per conrear una quantitat suficient d'aliments, es requerirà que uns quants milions més de persones treballen en el camp. I per assegurar que hi haurà prou mà d'obra capacitada, s'haurà d'executar un bon programa que desenvolupi tecnologia apropiada i que inclogui cursos de capacitació per a una nova generació d'agricultors.

E11. Exigir als promotors immobiliaris que facin estudis d'impacte en els entorns naturals i en els sistemes agrícoles, abans d'iniciar qualsevol fraccionament i qualsevol pla d'habitatges. Això podria ser objecte d'incentius i seguiment, mitjançant la creació d'avantatges fiscals i de zonificacions, perquè així s'integren terres de cultiu a les àrees urbanitzades, de la mateixa manera que avui dia s'inclouen camps de golf, zones verdes, i àrees recreatives.

Traduït de l'original castellà

Juan Carlos Anselmi Elissalde

Tornar a l'índex

 

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte