Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.




F. PROPOSTES SOBRE EL SISTEMA ECOLÒGIC I EL SISTEMA POLÍTIC

F01. Seria molt interessant que es realitzés un Referèndum Mundial, o plebiscit, una extensa consulta popular, en relació a les grans problemàtiques del segle XXI i en relació per exemple al canvi climàtic i a les mesures que podrien prendre per atenuar-lo. Allà òbviament i després de certes apreciacions tècniques, es podria consultar sobre les reduccions d'emissions que haurien de respectar tots els països (desenvolupats i perifèrics), i també sobre el que s'hauria d'imposar a les principals empreses transnacionals. Es podria consultar també sobre els qui haurien de finançar les accions que es decidissin, i com haurien administrar aquests fons. Altres assumptes de consulta, podrien ser la creació d'un Tribunal Internacional de Justícia Climàtica, i / o la concreció d'una Declaració Universal de Drets de la Mare Terra, i / o la necessitat d'introduir grans canvis en l'actual entramat financer, etcètera, etcètera. Naturalment, perquè la proposta fos viable i els resultats obtinguts fossin significatius i útils, caldria desenvolupar una molt bona i detallada metodologia. Internet i l'adquisició de dades a distància, naturalment haurien d'estar involucrats en aquest assumpte. I pel que fa a les respostes obtingudes, necessàriament hauríem de qualificar-les d'alguna manera, ja que no seria el mateix prendre com a vàlides les respostes d'una persona que al llarg de la pròpia entrevista es contradiu, i en el mateix nivell prendre els retorns d'un entrevistat que actua amb gran coherència i aparent idoneïtat tècnica. En fi, les dificultats tècniques, metodològiques, i financeres, d'alguna cosa semblant al que aquí s'està plantejant, òbviament serien moltes, però, també seria molt interessant poder fer consultes d'aquest estil. Hem d'anar acostumant-nos a la idea que les opinions dels comuns, les opinions dels anomenats ciutadans del carrer, també són potencialment molt interessants i importants, i que podrien elles ser font d'orientació i de presa de decisions.

F02. Cal que ens convencem. La nau planetària en què vivim és una de sola. I els problemes de l'hàbitat no reconeixen les fronteres polítiques dels països del món. El medi ambient terrestre pot alterar-se a causa d'accions humanes i també a causa de raons naturals, i tant les unes com les altres poden afectar negativament els grups humans. I en general, les problemàtiques mediambientals són de tipus global, o si més no tenen incidència en vastes regions planetàries. No hi ha altra manera doncs que encarar aquesta qüestió amb un enfocament global i mundial, però l'actual gran autonomia política -econòmica- social dels països, unida a les debilitats tant del dret internacional com de les organitzacions internacionals, ens estan enfrontant a situacions molt difícils , perilloses, i complexes. Cert, les maneres de producció incideixen sobre aquesta qüestió. Cert, les modalitats de consum i l'estructura financera també incideixen. És cert, el creixement de la població humana també exerceix la seva quota de pressió. Però les grans dificultats pel que fa a donar adequada i coordinada solució a aquest assumpte, són sens dubte de tipus polític, i derivades principalment de les grans disparitats de població i de recursos dels diferents països, de les grans diferències pel que fa al poder dels països del món així com els seus respectius i elevats graus d'autonomia, i també a l'absència d'adequats àmbits de resolució de conflictes a nivell internacional. No hi ha altra forma doncs, que anar creant àmbits internacionals d'entesa que siguin cada vegada més àgils, justos, raonables, i vinculants. I en matèria mediambiental, sens dubte serà necessari crear un Consell de Seguretat Mediambiental Mundial (CSMM), amb amplis poders de proposta i de resolució, amb àmplies facultats que es trobin per sobre que les que puguin exercir des d'àmbits nacionals, i que entre altres coses impulsi un nou contracte Mediambiental Mundial, que fixi clarament les obligacions a què s'han de sotmetre els diferents països. És clar, la creació de nous àmbits internacionals d'entesa i l'enfortiment dels ja creats, no és quelcom que es pugui resoldre de la nit al dia, en aquesta matèria serà necessari desenvolupar un procés de canvi, progressiu i gradual, que haurà de ser analitzat i estudiat molt en profunditat, i la caracterització excedeix llargament el que es pugui esbossar en una recomanació del tipus de la que aquí ens ocupa.

F03. Dins d'un enfocament general similar al establert en la recomanació anterior, també considerar la possibilitat i necessitat de creació d'una Autoritat Internacional que orienti i reguli el maneig de l'Energia i l'Aigua. Aquests dos elements són massa importants, i essencials per a la vida i per al desenvolupament econòmic i social dels pobles, i per cert en aquesta matèria no
s' ha de deixar la conducció i regulació al que resulti de la força de les armes, o de la simple i desigual negociació que pogués resultar dels àmbits diplomàtics tradicionals. Un àmbit de discussió i de resolució de tipus internacional es revela aleshores com absolutament imprescindible. Les resolucions emanades d'aquest àmbit haurien de ser vinculants i encarades amb enfocaments predominantment tècnics, i els incompliments i danys haurien de donar lloc a sancions de tipus econòmic, materialitzades a través d'un sistema financer internacional que es basi en moneda digital pròpia, en moneda digital no directament ancorada a cistelles de monedes nacionals o cistelles de preus de principals produccions.

F04. Creació d'un Tribunal Internacional de Justícia Climàtica i Ambiental, que tingui la capacitat jurídica vinculant de prevenir, jutjar, i sancionar els Estats, i a través d'aquests fins i tot a les empreses i a les persones que, per acció o omissió, contaminin i provoquin canvis climàtics negatius i / o danys a l'hàbitat. Un àmbit de justícia com l'indicat, haurà de ser establert com a resposta a la manca de voluntat política dels països desenvolupats, per complir de manera efectiva els seus compromisos i obligacions establerts en la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i el Protocol de Kyoto, i davant la inexistència d'una instància legal internacional que adequadament previngui i sancioni tots aquells delictes i crims climàtics i ambientals, que atemptin contra els equilibris de la naturalesa i contra els propis drets dels grups humans, que atemptin contra els anomenats drets de la Mare Terra i de la humanitat.

F05. La Declaració de la ONU sobre els Drets dels Pobles Indígenes ha de ser plenament reconeguda i implementada, i també integrada a les negociacions de canvi climàtic. Una bona estratègia i acció per evitar la desforestació, així com la degradació de la selva i dels boscos nadius, és si més no en certes regions reconèixer els drets col·lectius sobre terres i territoris. Cal considerar que bona part dels boscos i selves estan en territoris de pobles i nacions amb tradicionals assentaments indígenes, comunitats camperoles i sovint de llarga estada, que al llarg de centúries han demostrat que són capaços de portar endavant un adequat maneig dels recursos naturals. En ànim de suposadament defensar un desenvolupament econòmic general, de vegades es lliuren extenses zones de selva o d'hàbitats complexos i delicats, per a grans explotacions mineres, o per a produccions molt mecanitzades i extensives, o per algun tipus de mega-estructura o mega-projecte , iniciatives aquestes que passen llavors a ser administrats per tècnics i empresaris que no són forasters i que no se senten compromesos amb la regió i de vegades ni tan sols amb la nació que els acull. I això ha de ser molt tingut en compte per les autoritats nacionals a l'hora d'atorgar les autoritzacions corresponents, per més informes tècnics que es presentin, per més estudis d'impacte que s'interposin, per més avantatges econòmics que es destaquen. Els que no se senten compromesos amb un lloc, qui són estrangers en aquestes terres, moltes vegades poden actuar com a depredadors: arriben, s'alimenten, i després prenen vol deixant enrere el cadàver. Per cert, tampoc es pot negar el progrés i la tecnificació amb caràcter general. El que aquí s'està demanant és ser molt curós amb les autoritzacions, ja que sovint hi ha danys amagats que després són molt difícils de revertir. I d'altra banda, les autoritzacions no han de ser una patent per suavitzar responsabilitats. Si hi ha danys directes o indirectes fruit d'accidents o d'errors d'avaluació o de problemes d'impacte, o per la raó que sigui, són els causants que ràpidament hauran de compensar econòmicament per aquests danys i en forma adequada, i les autoritats nacionals i la justícia , i en cas d'omissió la pròpia comunitat internacional, seran els qui hauran de vetllar perquè aquestes compensacions siguin implementades en suma, temps, i forma.

F06. Constituir un Tribunal Internacional de Consciència per denunciar, fer visible, documentar, avaluar, i fins i tot jutjar i sancionar les violacions dels drets dels (o les) emigrants, refugiats (des), i desplaçats (des), tant en els propis països d' origen com en els països de trànsit i destinació, identificant clarament les responsabilitats dels Estats, les companyies, i altres actors involucrats.

F07. Crear urgentment un "Consell del Consens de Barcelona". El mateix emprenedor del "Consens de Barcelona" va ser capaç d'iniciar la proposta, de preparar el seu contingut i les tasques funcionals, i de proposar als participants i adherents que han de ser indisputables líders morals (ètics), i alhora científics i polítics i economistes en el millor sentit d'aquests termes. En major o menor mesura tots hem de involucrar amb la conducció de la nostra societat, per procurar un planeta habitable, i per establir una estructura social millor que l'actual, més justa i equitativa, més igualitària en la geografia, més racional, més estable i viable en el llarg termini. En aquesta tasca no només cal involucrar jerarques i autoritats i governants nacionals, ja jerarquies i tècnics d'organismes internacionals. Entre tots hem d'analitzar i discutir els grans desafiaments globals i iniciatives als que com a societat avui dia ens enfrontem: (1) la pobresa, (2) el maneig del medi ambient (l'ecologia), (3) la militarització; (4) els riscos globals interconnectats; (5) el col lapse ecològic i / o financer; (6) la proliferació nuclear; (7) el creixement insostenible; (8) les transgressions als drets humans universals, així com qualsevol acció o intervenció sobre armes i drogues que vulnerin aquests drets; (9) el desenvolupament i la difusió de noves tecnologies que propiciïn un major estalvi energètic, i / o que ajudin a la salut i a la sanitat; (10) l'especulació; (11) la corrupció i els suborns ; (12) les mancances operatives i les falles en la transparència administrativa; (13) la bretxa educativa i la bretxa digital; etcètera; etcètera. El G-7, el G-8, el G-10, i fins i tot el G-20 i el G-22 i el G-24 i el G-33 i el G-77, no han aconseguit resoldre adequadament la majoria de els problemes globals. És cert, en aquestes reunions com a mínim es discuteix sobre certes importants temàtiques, però allà moltes vegades no s'analitzen les qüestions des del punt de vista global de tota la humanitat, al mateix temps que els consensos allà concretats generalment no passen d'expressions de desig, sense una adequada i efectiva part resolutiva, i sense un convenient seguiment posterior. Cal que una institució capaç i independent pugui prendre decisions en moments importants, i almenys fer adequats i importants estudis d'impacte, així com esbós de possibles solucions i de possibles mesures generals, tenint en compte el interès de totes les nacions i de totes les comunitats. Així es tractarà d'establir normes a seguir i estratègies a adoptar, que permetin posar a la humanitat a l'abric dels enormes perills que actualment hi ha sobre ella. Així es tractarà de conciliar les aportacions i les idees de personalitats influents i de tècnics de prestigi. I entre altres coses, per aquesta via s'haurà cridat l'atenció a les nacions més malgastadores i indolents (com per exemple EUA), perquè acceptin algunes limitacions en quant al seu consum dels recursos del planeta i les seves emissions tòxiques. Si no fos creat un "Consell del Consens de Barcelona" o institució equivalent, encarregat de portar a la pràctica tots els acords presos a través del projecte "Consens de Barcelona" i fer un adequat seguiment, l'esforç realitzat i les recomanacions concretades no seran res més que una nova salutació a la bandera, i una nova verborrea destinada a arxivar i dormir en els prestatges. Els mitjans per assolir un desenvolupament i un ús regulats dels recursos limitats del planeta, passen només per una acceptació benèvola de les decisions morals conjuntes preses per un "Consell Mundial del Consens de Barcelona". I des de la nostra perspectiva, no semblen haver-hi bones solucions alternatives que la substitueixin.

F08. Redissenyar el sistema global, redissenyar l'arquitectura política global, per generar-ne una altra que tingui més en compte als éssers humans i la seva dignitat. El primer i més important és aturar totes les guerres a tots els efectes pràctics, així com la comercialització d'armaments, i la proliferació sense adequat tractament de substàncies tòxiques. Necessitem negociar conscientment un "contracte social global", que inclogui com a mínim algunes regles globals comuns, és a dir, cal elaborar una espècie de constitució mundial, i a més establir com a mínim, una organització econòmica i financera global, i un parlament global.

F09. Controlar nacionalment els recursos naturals. Han de ser els països els que gestionin de forma sostenible els seus recursos naturals, en benefici de la seva pròpia gent i com a base productiva de molts dels seus ciutadans, i no en benefici dels oligopolis mundials dominants o de tendències egoistes imposades pels països poderosos. Però atenció, el desequilibri de negociació i de convenient assessorament entre els governs dels països, és massa gran com per deixar lliurats els esdeveniments als acords i les autoritzacions que poguessin concretar-se, perquè en aquests acords i aquestes autoritzacions pot haver negligència, incompetència, adulteracions, pressions, suborns i corrupció. Una convenient justícia internacional hauria de tenir competència en aquests assumptes, amb la finalitat de poder aplicar el principi general "Qui afecta i qui fa mal, és qui ha de finançar reparacions i compensar pèrdues, i si demostrant afectacions i danys els responsables no estan en condicions de suportar les reparacions econòmiques que s'imposen, en certs casos es consideraran responsables solidaris a altres actors, a certes administracions, i fins i tot governs i als Estats.

F10. Major responsabilitat i més estrictes regulacions en els països desenvolupats, per aturar la transferència d'indústries tòxiques a països en desenvolupament. En els fets, la negligència o inoperància o falta d'informació que es pogués tenir en aquest sentit, no eximirà de reparacions i responsabilitats. Un Estat serà solidàriament responsable per danys que s'ocasionin en qualsevol part del món, haurà de reparar o compensar pels mateixos, en la proporció que aquests danys s'hagin generat (A) en la producció de béns destinats a aquest país, o (B) en l'absorció de deixalles o productes inadequats amb origen en aquest país, o (C) en la mesura que a aquest país s'hagin repatriat beneficis amb origen en inconvenients activitats industrials o productives o de qualsevol tipus realitzades en altres parts del món.

F11. Abolir la propietat intel·lectual sobre productes naturals, gens humans, llavors genèticament modificades, etc. Una adequada indemnització per investigacions involucrades que tinguin aquest tipus de complicacions i que es determinen com beneficioses, haurà de ser estudiada i implementada per vies idònies.

F12. En el marc de moltes teories econòmiques, són considerats positius els suports i subsidis a la indústria naixent. Aplicar aquestes mesures també per afavorir el desenvolupament i consolidació de les energies renovables en els diferents països del món, en atenció entre altres coses als beneficis que així es podrien obtenir per al medi ambient. L'estructura de preus és la que de fet ordena la economia, i per tant hem de tenir molt en compte aquesta eina, per a la millor orientació de les activitats socials i productives.

F13. Exigir la plena i efectiva aplicació del dret a opinar, a participar, i a influir en les decisions, dels Pobles Indígenes i Autòctons, en els més importants processos de negociació així com especialment en el disseny i implementació de les mesures relatives al canvi climàtic. Les comunitats indígenes formen part de la nostra societat i mantenen molt interessants i ancestrals cultures, i en general aporten punts de vista intel·ligents, nous i diferents, els que convé analitzar i considerar. Necessitem un món per comoditat i benefici de tots, i no només a la conveniència del sector dominant de població.

F14. La protecció contra els desviaments també està en la diversitat cultural i en la varietat d'estils de vida dels pobles. No hi ha cultures superiors i cultures inferiors, ja que totes tenen aportacions a realitzar, i valors a transmetre. Per tant aquesta idea de base ha de ser tinguda en compte a l'hora de la presa de les grans decisions polítiques. Les cultures ancestrals d'Àsia, Àfrica, i Amèrica Llatina, notòriament estan relegades dels importants processos internacionals de consulta i de presa de resolucions, i això ha de canviar, pel bé de tots, per al bé de la humanitat, i per al bé de la pròpia salut del planeta.

F15. Emprendre campanyes de transparència i informació a nivell mundial, així com afavorir la creació d'amplis àmbits de debat. També tenir en compte que els organismes internacionals són molt necessaris, però que l'actual estructura política i operativa dels mateixos no serveix, i per això en aquest àmbit han de ser introduïdes importants reformes i reestructures. És inadequada i ineficient la cooperació internacional i l'ajuda multilateral, i per això les que hi ha no serveixen i han de ser reformulades i reorientades. Són inadequats i desequilibrats els processos internacionals de presa de decisions, i per això no serveixen i han de ser reformats. Són inadequats els mecanismes de deute, i per això han de ser revisats. Les accions desplegades pels organismes internacionals generalment es queden curtes, i les resolucions emanades de les grans reunions internacionals amb excessiva freqüència són molt tímides i també molt lentes en la implementació, i per tant no queda altra remei que introduir substantius canvis: ( 1) Reformar els organismes internacionals i readequar els seus objectius, (2) Avançar cap a nivells creixents de transparència i informació, (3) Reformar el sistema financer internacional i introduir una important reestructuració en el sistema bancari, avançant cap a l'ús de monedes telemàtiques nominatives. Amb excessiva freqüència els organismes internacionals es mouen amb molta cautela i dependència en matèria diplomàtic- política, la qual cosa redunda en que les seves accions generalment són d'acord amb els interessos defensats per les empreses transnacionals i pels països més rics. I l'ordenament internacional comercial i polític, continua estant d'acord amb els interessos i les idees dels guanyadors de la Segona Guerra mundial. En línies generals, les reformes de les estructures internacionals s'han d'orientar a una major democràcia, a una major efectivitat, a una major transparència, i a un major poder operatiu i sancionador implementat per la via de tribunals internacionals vinculants i per la via de l'ús de l' almenys una moneda internacional de tipus escriptural i nominatiu, i amb grans possibilitats de seguiment de les cadenes de pagament.

F16. Els governs i les corporacions haurien d'intentar fer tot el possible per protegir el nostre medi ambient i desenvolupar economies de reciclatge, i no només perseguir el creixement del PIB i l'assoliment de beneficis. Es necessita més interès en els aspectes ambientals per resoldre tot tipus de crisis ecològiques i de recursos. Però atenció, un objectiu com el plantejat no pot deixar-se lliurat a la bona voluntat i discrecionalitat dels actors. Serà necessari implementar càstigs amb el criteri general: "Qui fa mal és qui ha de reparar", "Qui perjudica és qui ha de compensar". Òbviament serà necessari implementar una adequada estructura de justícia a aquests efectes. I òbviament s'haurà de incrementar molt la transparència, i això probablement només podrà ser assolit amb l'ús de monedes telemàtiques.

F17. Els governs viuen en un continuat conflicte, ja que d'una banda tenen la responsabilitat de "assegurar el futur", protegint a llarg termini els àmbits socials i ecològics, i tractant d'implementar polítiques contracícliques, i d'altra banda també tenen la responsabilitat de a curt termini mantenir l'estabilitat econòmica i disminuir la desocupació. Mentre la macro -estabilitat econòmica en algun sentit depengui del creixement econòmic, i mentre es conegui malament tant el present com el passat donat un molt inadequat maneig de les transaccions així com donada la inadequada naturalesa dels diners que és d'aplicació, els governs tindran tendència a orientar la seva política en base a les conjuntures i sobre la base dels paradigmes que estan més o menys de moda. En algun moment es prioritzarà la pau social, encara que les mesures adoptades generin inflació i deute públic. En altres moments s'alliberaran crèdits per incentivar el consumisme materialista, i d'aquesta manera rellançar l'economia i disminuir la desocupació. En altres moments es donarà més importància a tenir els indicadors macroeconòmics sota control, i a fer un molt estricte maneig de les finances públiques, encara a costa d'alguns sacrificis en el social i en el productiu. Hauríem d'alliberar almenys en part de les teories econòmiques de moda, i avançar veritablement en la teoria i doctrinari pel que fa a les ciències econòmic i financeres. Estabilitat macroeconòmica, productivitat, pau social i benestar social, endeutament controlat, segurament poden ser assolits sense comprometre o degradar el medi ambient, i sense caminar per la senda d'un creixement continu i esbojarrat que sens dubte no és sostenible en el llarg termini, i que notòriament és generador de moltes desigualtats en la geografia. Hem alliberar la macroeconomia i la conducció política del requisit estructural del creixement, per tal de posar més èmfasi en objectius socials i ecològics de llarg termini, i per així fer sostenible la nostra existència en aquest món.

F18. Concebre i aplicar polítiques per aturar la recerca constant del desenvolupament basat en el permanent creixement econòmic, i educar la gent comuna, i educar el anomenat ciutadà del carrer, sobre com pot viure ell i la seva família amb relatiu benestar, i de manera que la presència de la humanitat sobre el planeta sigui més sostenible. Governs, acadèmics, organitzacions no governamentals, dirigents polítics i gremials, mitjans de comunicació de tot el món, haurien de donar suport a aquest esforç educatiu de totes les formes possibles. Sense perjudici de reconèixer que l'assenyalat esforç educatiu és necessari i imprescindible, sense perjudici de reconèixer que és millor educar i convèncer que imposar, també haurà de pensar que cert percentatge de desviaments són inevitables, i que per tant també s'han de tenir mecanismes de desestímuls i de control a aquest tipus de desviacions, i aquesta última part no és utòpica d'assolir, en la mesura que l'economia es trobi immersa en una estructura financera molt nominativa i telemàtica. Una societat telemàtica plena és possible. Una societat telemàtica ben desenvolupada i amb bona base, pot anar gradualment donant solució als importants reptes de la nostra època.

F19. Cada Govern ha de desenvolupar polítiques tributàries adequades en matèria dels mitjans de transport que siguin ecològicament perillosos, així com també imposar majors o menors càrregues fiscals segons les diferents àrees d'activitat. En resum, l'estructura fiscal ha de ser fiscalitzadora (és a dir, ha de donar a l'Estat els recursos que necessita), però també ha de ser finalista (és a dir, ha d'orientar l'economia), i també ha de ser equitativa (és a dir, a cadascú un esforç fiscal segons les seves possibilitats), i també ha de ser justa (és a dir, les bases imposables s'han d'establir amb criteris socials, però a més, l'evasió fiscal i la morositat fiscal, que actualment són les principals fonts d'injustícies, han de ser reduïdes a un mínim o fins i tot eradicades). El que s'ha fins ara no és una utopia, encara que certament, no es podrà aconseguir de la nit al dia. El futur sistema fiscal ha d'estar molt automatitzat, de manera que ni els contribuents ni els agents de retenció hagin de fer càlculs d'algun tipus o declaracions jurades, i els contribuents ni tan sols han de preocupar-se per dates de venciment i per pagaments fiscals, perquè fins i tot la recaptació impositiva serà gairebé totalment automàtica i de percepció compulsiva. És clar, un sistema fiscal amb aquestes característiques, i gairebé sense personal, i gairebé sense inspectors, perfectament pot ser possible però en una societat plenament telemàtica dotada de diners telemàtic.

F20. Canviar la forma d'assignar els subsidis agraris i les càrregues fiscals del sector, per tal de canviar la mentalitat de produir a preus baixos i en quantitats altes, per la de produir una millor qualitat amb els menors impactes negatius possibles sobre el medi ambient. La reconducció dels subsidis i de les qüestions fiscals per donar suport a les petites explotacions de productes orgànics i de qualitat, reduiria les activitats de transport (distribució de proximitat), aconseguiria donar una major qualitat d'alimentació als consumidors, i permetria reduir o suprimir els excedents innecessaris que en l'actualitat de vegades es llencen o es malgasten. Els Governs del Sud i la UE han de apropar els seus divergents punts de vista, el que resulta ser la part més difícil, donada la importància dels agro- negocis per a l'economia i donada la importància d'aquesta qüestió pel que fa al ecològic i també al sanitari- social.

F21. Els principals ajustos estructurals necessaris per caminar cap a la sostenibilitat, haurien d'implicar estratègies orientades a la gent, estratègies orientades a la demanda domèstica i al desenvolupament sostenible. Però per lògica, per diferents vies també hauria instrumentar algun sistema o mecanisme per controlar i dificultar els desviaments a tots els nivells (incloent penalitzacions econòmiques i cursets obligatoris de reeducació).

F22. Prendre com a referència algunes formes alternatives de consens en el debat internacional com el IAASTD ("International Agricultural Knowledge and Assessment Summary for Technology Development", consens de agrònoms i economistes de 54 països), que es va fundar l'any 2009. El IAASTD considera que les tecnologies agrícoles i els mètodes de producció multifuncionals basats en el coneixement local i l'adaptació al clima, així com l'agricultura a petita escala (cooperació entre agricultors i comunitats), tenen un efecte positiu sobre el medi ambient i els grups vulnerables, i proposa ajustos polítics, tecnològics, i d'entrades, adequadament orientats. El esmentat fòrum per cert, fa aportacions interessants pel que fa a les estratègies de desenvolupament agrícola globals i els canvis polítics a implementar, i per cert no és l'únic. S'ha d'estar atent a propostes originals i potencialment beneficioses, que sorgeixen aquí i allà impulsades per certs grups socials, o promogudes fins i tot per alguns grups de tècnics o per certes agrupacions professionals.

F23. Els líders i responsables locals (del govern, de les comunitats, de l'àmbit empresarial i dels partits polítics, dels àmbits corporatiu -gremials) hauran d'actuar en els seus àmbits impulsant debats i estudis sobre el benestar de les persones i sobre la sostenibilitat de l'estructura social, i també han de concretar les seves pròpies i personals propostes. Cal facilitar els debats i el diàleg en nivells horitzontals, ja que els projectes, els enfocaments, les recomanades formes de vida, els procediments per mesurar benestar, poden tenir origen en molt diversos sectors i no només en nivells tècnics o polítics.

F24. Potenciar iniciatives interessants i prometedores, com la portada a terme en els "Pobles en Transició" (o "Transition Towns" per la seva denominació en anglès), la qual s'orienta a la recerca de l'autosuficiència alimentària i fins i tot energètica, afavorint intercanvis i activitats ciutadanes, i així tractant de no dependre dels circuits de finançament i de les solucions massives, i també tenint cura reduir les emissions de CO2 i el consum de combustibles fòssils, gràcies a la implicació voluntària i l'esforç dels diferents sectors de la població.

F25. Cal reaccionar com més aviat millor a l'emergència social i ecològica que actualment estem patint. És absolutament imprescindible per al món centrar la seva ajuda per al desenvolupament durant la dècada 2011-2020, en els 90 països més vulnerables que no tenen la capacitat de tirar endavant sense suport extern per la seva vulnerabilitat. A més a més de la vulnerabilitat estructural de base, aquests països es veuen molt limitats en els seus esforços de desenvolupament, per problemes de caràcter medi- ambientals, ecològics, geogràfics, i de govern. Els seus reptes es tornen més intensos, doncs aquests països de fet no tenen veu en els processos mundials de presa de decisions. Sense el adequat desenvolupament i progrés d'aquestes zones, no es podrà aconseguir cap objectiu de desenvolupament mundial veritablement significatiu. Només aquest esforç tan especial i concentrat, donarà credibilitat a les Nacions Unides i altres actors internacionals, en les seves accions per el desenvolupament just i harmònic a nivell global, a nivell mundial. Els objectius a complir per afavorir el desenvolupament dels països vulnerables, ha d'estar centrat en quatre àrees principals: (a) Reducció de la pobresa inclòs la seguretat alimentària; (b) Ocupació i desenvolupament del sector privat; (c) Educació per ambdós sexes i més poder a les dones; (d) Governs efectius i responsabilitat en tots els sectors. Per tal de aconseguir aquests objectius els països més vulnerables han de tenir prioritat en l'assignació de l'assistència global per el desenvolupament. Els governs amb consulta amb la societat civil i el sector privat, prepararan documents d'estratègia nacional que descriuran el que cal fer, amb un calendari clar i realista per a la seva aplicació. La ONU i les organitzacions regionals per el desenvolupament donaran prioritat per recolzar el procés, amb assistència tècnica i financera donant el enfocament i el recolzament al desenvolupament de capacitats a nivell de país. Governs, societat civil, contraparts del desenvolupament (mundial, regional i bilateral), sectors privats i grups professionals, necessiten actuar sense més demora, doncs els països pobres i la seva gent segueix patint. Com més tardem, més patiran. La iniciativa s'originaria preferentment a través de les Nacions Unides, per tal de poder ajudar especialment als països més vulnerables.

Traduït de l'original castellà

Juan Carlos Anselmi Elissalde

Tornar a l'índex

 

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte