Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.


G. PROPOSTES SOBRE EL SISTEMA ECOLÒGIC I EL SISTEMA ECONÒMIC - IDEES I PRINCIPIS.

G. PROPOSTES SOBRE EL SISTEMA ECOLÒGIC I EL SISTEMA ECONÒMIC - CONSTRUCCIÓ D'UNA MACROECONOMIA PER A LA SOSTENIBILITAT

G. PROPOSTES SOBRE EL SISTEMA ECOLÒGIC I EL SISTEMA ECONÒMIC - PROTECCIÓ DE LES CAPACITATS DE DESENVOLUPAMENT I PROGRÉS HUMÀ

G. PROPOSTES SOBRE EL SISTEMA ECOLÒGIC I EL SISTEMA ECONÒMIC - RESPECTE PELS LÍMITS ECOLÒGICS DEL PLANETA

G. Propostes sobre el sistema ecològic i el sistema econòmic - idees i principis

G01. S'ha insistit molt en la creença que per millorar les bosses de pobresa cal tenir riqueses per distribuir, i que l'equitat mal entesa és igualar cap avall en lloc d'ajudar a créixer. I també molt s'ha insistit que recolzant el creixement en gran mesura és una bona manera de combatre la pobresa i la indigència, ja que la bonança d'una manera o altra acaba per desbordar i per arribar a tots els sectors o a la majoria de ells. I també molt s'ha dit en referència al fet que és millor ocupar-se d'administrar el creixement i la justa distribució per així obtenir èxits socials, que ocupar-se d'administrar la pobresa per així atendre les situacions més compromeses. Indubtablement ha de qüestionar- se la "religió del creixement", perquè aquest mite a les clares ja ha demostrat el seu fracàs. I ja ho ha fet mostrant a 2.000 milions de persones que amb prou feines sobreviuen amb menys de dos dòlars nord-americans al dia, i mostrant als 1.000 milions d'humans que avui dia pateixen fam i desnutrició. I també la indicada política, l'indicat paradigma socioeconòmic, ha mostrat els seus límits i els seus paranys, amb els 200 milions de persones addicionals en situació compromesa que van sorgir com a conseqüència de la crisi financera de l'any 2008. I ha fracassat el supòsit indicat, al mostrar-se incompatible amb el manteniment dels equilibris ecològics que depenem per sobreviure, i també ha fracassat, fins i tot segons el seu propi criteri d'èxit, perquè en certs moments crítics no s'ha pogut proporcionar estabilitat econòmica, ni s'ha pogut garantir un nivell de vida digne a la majoria de la humanitat. Seguim suposant que, un cop passi l'actual crisi financera tornarem a reprendre el camí del creixement i de la bonança, i llavors, i en conseqüència, les mesures fins ara adoptades des de les posicions de poder, singularment van en aquest sentit, juntament amb la implantació de tèbies mesures de control, que tendeixen a allunyar la possibilitat que en el futur es donin condicions semblants a les que en el passat han desencadenat les reiterades crisis. Per cert, ens agradaria que el creixement fos il·limitat, i fa el mateix goig amb aquest miratge tot i que la lògica indica que aquest no és sostenible. I no només aquests miratges i aquestes il·lusions es donen en els països més empobrits, on certament hi ha molt per millorar, sinó també en les societats avançades i opulentes, en les que una major riquesa material necessàriament no es correspondrà amb un augment de la felicitat, com enganyosament sovint ens han volgut fer creure. Aquesta ceguesa col·lectiva té explicació senzilla: (a) Sense creixement, el sistema econòmic i financer actual col·lapsaria; (b) Amb una profunda reforma del teixit financer i en particular del sistema financer internacional, molt aviat desapareixerien les encobertes i grans sagnies de recursos que avui dia obscurament beneficien a un grapat de grups privilegiats, i per tant cal impedir aquesta possibilitat. Els problemes de tot tipus que avui dia ens afecten, no tenen tant la seva causa en la manera efectiva de producció (per més que aquí també es requereixen propostes de canvi), sinó que en les qüestions fonamentals tenen el seu origen en l'estructura financera i bancària i especulativa que avui dia mou al món. Per sortir d'aquesta conjuntura viciosa i repetitiva, cal reformar la banca així com el sistema financer en general. Per sortir d'aquesta conjuntura maligna, cal canviar la naturalesa dels diners, derivant a l'ús de monedes digitals, nominatives, i explicatives de transaccions.

G02. La difícil situació a la que avui dia ens enfrontem, de fet és directament causada per l'actual sistema capitalista soci- econòmic- productiu- liberal que avui dia ens regeix. Però atenció, aquesta realitat que cega els ulls, no necessàriament invalida tots els principis sobre els quals es basa aquest sistema econòmic i social. La llisa i plana substitució de l'actual model per un altre basat en principis molt diferents i oposats, no necessàriament assegura l'èxit. La senzilla eradicació del sistema capitalista actual i la seva substitució per quelcom diferent, fins i tot pot representar un retrocés en lloc d'un avanç. Està bé plantejar com nord un canvi de model o almenys la seva profunda reestructuració, però atenció, és molt difícil establir una modificació d'aquest tipus en un temps breu i a escala planetària, per tant, haurem d'acostumar-nos a la idea que les reformes i reestructures seran progressives i més aviat lentes, i que no tots els països i les regions aniran a l'uníson amb aquestes modificacions. D'altra banda, cal reconèixer que els artífexs del nou sistema no necessàriament seran uns il·luminats, i per tant, la progressivitat gairebé obligada de les mesures que es vagin adoptant, anirà molt bé per així anar adquirint experiència, avaluar realitats, i introduir convenients adaptacions i ajustaments. A més, cal reconèixer que les majors dificultats per recórrer un camí de canvi com l'indicat, molt probablement no vindran des dels sectors tècnics sinó des dels àmbits polítics. Complementàriament, i atès que gairebé amb seguretat el canvi de model serà progressiu en el temps i en la geografia, el benefici d'obtenir una proposta nova i factible, en bona mesura radicarà en la intel·ligència amb què es plantegi el període de transició, en el qual obligatòriament hauran de conviure els dos sistemes d'una manera harmoniosa i no traumàtica.

G03. Establir un Fons Tecnològic Internacional per donar suport a projectes amb sostenibilitat econòmica, i per també establir un inventari de tecnologies apropiades i alliberades de drets de propietat intel·lectual, i en particular de patents, que així passaran de monopolis privats al domini públic, amb lliure accessibilitat o amb molt baixos costos. Les economies dels països enriquits han de resignar-se a que el creixement sense límits és insostenible a nivell mundial, i fins i tot també insostenible al nivell restringit de les actuals regions centrals dominants, i per tant hauran d'afavorir i donar suport a un creixement raonable de les economies de els països avui dia empobrits, i que sigui compatible amb sensats i justos i reflexius objectius socials. Aquesta recomanació de principis per cert no ha de quedar únicament en una expressió de desig, ni en els fets quedar desvirtuada per desequilibris d'un altre tipus a nivell dels intercanvis internacionals. Plantejar recomanacions com la aquí esbossada, és una cosa positiva i intel·ligent, però que de poc servirà si es pretén impulsar-la convivint amb un molt injust i desequilibrat sistema d'intercanvis. Per cert i concomitantment, allà també s'hauran d'introduir importants i valents reformes, que fins i tot per exemple contemplin l'eradicació del concepte clàssic d'interès compensatori en relació amb els crèdits i dèbits entre països. En aquest reduït context no correspon entrar en més detalls, però com a orientació es pot dir que convé recordar als grans de l'economia, i entre ells a John Maynard Keynes i a Ernst Friedrich Shumacher.

G04. Compartir en major grau la tecnologia entre països desenvolupats i països en desenvolupament, sense que això menyspreï apreciablement les inversions de risc en recerca i innovació, ni l'esforç en incrementar els coneixements. Crear centres de molt alt nivell a tota la geografia, per donar suport al perfeccionament de tecnologies i innovacions apropiades, així com per defensar i impulsar el seu desenvolupament i aplicació per al viure bé. El coneixement és universal, i sembla com que els drets d'autor i de patent són actualment exageradament generosos, o almenys exageradament exigents amb els sectors socials més fràgils, per tant s'ha d'estudiar aquesta qüestió amb més profunditat, de forma d'arribar a un nou equilibri en el qual els drets dels països pobres i dels sectors més febles de la societat es troben millor defensats i contemplats.

G05. Manejar financerament la societat tota de forma de desaprofitar els menors recursos que sigui possible i obtenir la major utilitat possible, no serà una tasca fàcil, ni en el pla productiu, ni en el pla social, ni en matèria de cooperació. En certs casos els projectes socials i de desenvolupament, i els fons de cooperació, podran ser administrats i orientats directament des de lo local o amb molt directa participació estatal. En altres casos això podria no ser convenient, i llavors organismes i assessors internacionals se n`hauran d'encarregar. L'específica formació de fons d'auxili, d'investigació, d'emergència, de suport social, per al desenvolupament regional, per enfrontar el canvi climàtic, etcètera, sembla en principi una bona idea, encara que l'administració d'aquests fons i la conducció dels projectes i de les investigacions, molt possiblement convingui orientar de manera heterodoxa i no en forma molt estàndard i uniforme. L'assenyalat pot ser una via que resulti útil, i les metodologies posades en joc i l'avaluació de resultats, donaran la paraula final sobre si és o no convenient aquesta forma de encarar els assumptes vinculats al desenvolupament i el social.

G06. Des d'alguns sectors es reclama millorar la redistribució de la riquesa a través d'un salari universal. S'indica per exemple que el primer pas podria ser l'explícita remuneració del treball de les dones en la reproducció social i en la cura de la prole i de la família, com a reconeixement a la seva aportació a l'economia global, i per tal de reduir especialment la pobresa i les situacions crítiques en famílies monoparentals amb dona cap de llar, el que també és font de violència ja que en general la dona compleix un rol molt important i esforçat amb un insuficient grau de suport per part de la societat, i el que és pitjor encara, suportant de vegades situacions molt desgraciades i desesperants. També alguns sectors promouen reconèixer la freqüent saviesa i experiència de la dona rural en el seu tracte amb la natura, en la producció d'aliments, en l'atenció a la salut de les zones rurals, etc. Les dones solen ocupar l'últim lloc en la repartició de la riquesa, en l'accés a béns i oportunitats, en l'accés a l'educació, en l'accés a càrrecs de direcció, i en alguns altres variats aspectes. En molts casos les dones realitzen treball reproductiu i de cura no remunerat, tenen una participació no assalariada en la producció agrícola i en empreses familiars, un sou més baix per fer la mateixa manera tasca i responsabilitat, i també pateixen discriminació per embaràs, entre d'altres assumptes que amb notorietat haurien estudiar i d'alguna manera corregir o atenuar. Una estimació del valor del treball no remunerat fet per dones a nivell de tot el món, segons la ONU, ronda com a mínim els onze mil milions de dòlars nord-americans anuals. Donades aquestes consideracions, des de diversos sectors es demana que els Estats reconeguin formalment el treball de les dones en la reproducció de la vida i la supervivència de les comunitats, entre altres coses validant aquest esforç per a la seguretat social, o fins i tot atorgant un salari mínim i en efectiu, i per això proposen diferents vies de finançament (creació d'una taxa o impost especial, donar facilitats a les dones per a la seva formal inscripció com a treballadores a la llar, etcètera). Indubtablement cal aprofundir en estudis de gènere, així com en polítiques públiques i governamentals en suport a tasques generalment desenvolupades per dones a la llar, com ara atenció de nens i malalts, manteniment de la unitat i funcionament de la llar, etc. Ara, a curt i mitjà termini indubtablement la nostra societat no sembla estar ben preparada per implementar els nous esmentats beneficis amb caràcter general, per la disparitat de situacions i de qüestions a atendre. Cert, les dones, els ancians, els nens, els minusvàlids, els desocupats que real i sincerament busquen feina i no ho troben, mereixen el suport de la societat perquè són part del teixit social més feble de la mateixa, però en una primera instància hauríem de orientar aquests ajuts amb oportunitats, i amb serveis gratuïts o de molt baix cost, molt més que amb l'atorgament de sumes dineràries directes als beneficiaris. Potser en un futur, i quan ja ens trobem immersos en una madura societat telemàtica que usi diners digital, nominatiu, i informatiu, potser en aquest moment puguem donar ajudes en forma de sumes monetàries per a la seva administració directa als beneficiaris, encara que semblaria que no fos bona la idea de donar el caràcter de salari a aquest tipus de suport; ajudes per part de la societat com les indicades, sempre haurien de ser molt personalitzades, depenent de la situació particular dels individus i de les famílies involucrades, i haurien de regular- se de forma d'atendre únicament les mancances específiques que es poguessin estar donant, i sense pensar en sumes uniformes per a cada un dels integrants de la població meta.

G07. Exigir canvis de política i compensacions per la destrucció de zones rurals, que ha estat induïda pel creixement incontrolat de les ciutats i també per certes activitats econòmiques (especialment les relacionades amb grans iniciatives productives o d'implantació d'infraestructures, en les quals generalment estan involucrats els grans centres de poder i les multinacionals). L'actual model econòmic neoliberal prioritza l'obtenció de lucre per sobre d'una important sèrie de qüestions, impactant negativament en molts aspectes, per exemple en la urbanització descontrolada o molt mal regulada, en qüestions vinculades amb les migracions internes i internacionals, en relació als assentaments i la pobresa, etcètera, etcètera. A més, és notori que importants interessos econòmics estan darrere de moltes guerres, de moltes intervencions de caràcter neocolonial, de molts condicionaments i intervencions, de molts enfrontaments entre germans i entre veïns. Tot això ha de canviar, en suport d'un món més racional i equilibrat, en suport del retorn de camperols i treballadors rurals a les seves àrees tradicionals d'origen, en suport d'una distribució més justa i equitativa de la riquesa en la geografia, en suport d'un planeta amb menor contaminació i amb menors desviacions del clima, en suport a menys greus problemes socials, en suport a menors discriminacions de gènere.

G08. Els Acords d'Associació, els Tractats de Lliure Comerç, els acords duaners i sobre Aranzels, etcètera, són formes comercials establertes entre dos països o entre diversos països, amb la finalitat d'incrementar entre ells tant les inversions com el comerç, els intercanvis culturals i les investigacions científic -tecnològiques, etc. Ara bé, aquests convenis de vegades es troben bastant equilibrats, i de vegades beneficien més particularment a alguna de les parts. Per cert, aquests arranjaments sempre impliquen una modificació de la situació interna dels països involucrats, així que no és inusual trobar sectors que han estat influïts negativament o que diuen haver estat influïts negativament enfront a aquestes realitats. És clar, tot canvi modifica interessos, així que perfectament pot passar que això afecti negativament a uns i positivament a uns altres. La modificació d'una parada en el transport col lectiu d'una ciutat, la rectificació d'una ruta, la implementació en una avinguda d'un carril només per òmnibus i taxis i ambulàncies, etcètera, etcètera, de vegades són resistits per certs grups d'una manera per moments enèrgica i vehement. Davant aquestes situacions, l'important per a un determinat país o comunitat, és que el balanç entre efectes positius i negatius sigui netament favorable als primers. És clar, la problemàtica que en molts casos es planteja, és que en l'avaluació de resultats de vegades prevalen raons polítiques o ideològiques, i de vegades també els efectes creuats són summament complexos i variats, tot això contribueix a que sigui difícil establir una avaluació tècnica categòrica, i la qual cosa també desorienta molts, i especialment als comuns, als anomenats ciutadans del carrer. D'altra banda, també és just reconèixer que en aquest tipus d'acords de vegades dissimuladament s'inclouen clàusules que acaben per perjudicar molt particularment a una de les parts. Per exemple, (1) de vegades en els intercanvis de contenidors entre les parts s'obliga a que el transport sempre es realitzi en una particular marina mercant i a preus no especialment definits, o (2) s'involucra d'alguna manera drets de propietat intel·lectual quan ja se sap que una de les parts no va a comerciar perquè desenvolupa molt poca recerca, o (3) s'obren les portes comercials a paquets tecnològics (potser agroquímics o transgènics) amb molt pocs controls tècnics, o s'ofereixen falses solucions en matèries com agrocombustibles, geoenginyeria, nanotecnologia, tecnologia Terminator, i similars, que únicament s'aguditzaran els problemes ambientals, i / o que generaran atur i problemes diversos, etcètera, etcètera. Com actuar davant aquest tipus d'acords o convenis o tractats? D'una banda, just és reconèixer que no convé rebutjar de ple aquests mecanismes, sota l'argument que podrien ser perillosos o podrien encobrir perills. Caldrà analitzar cas per cas. D'altra banda, just és reconèixer que a vegades els intercanvis que s'emparen o que s'incentiven, bé poden implicar l'acceptació del maneig de substàncies perilloses, o l'acceptació de processos que perjudiquen al medi ambient, o també provocar greus situacions d'atur en certes regions, i aquestes coses no necessàriament són clares de determinar durant el procés de negociació. En resum i en relació a l'anterior, no és possible prohibir o recomanar no fer servir aquests mecanismes amb caràcter general. Més aviat seria més intel·ligent establir normes generals i mundials, que per sobre de iniciatives binacionals o nacionals i de les corresponents autoritzacions i acords, sempre defensi el medi ambient, i sempre defensi afectacions socials de certa entitat i generalitat, obligant en aquests casos a la compensació de perjudicis i a la reparacions com a mesura vinculant i obligatòria. Una mica del que hem indicat podria ser una solució intel·ligent al que hem plantejat.

G09. Els països contaminants que a través de les seves indústries i dels seus hàbits consumistes estan canviant el clima del planeta, tenen una enorme responsabilitat pel que fa a la resolució o atenuació d'aquesta problemàtica, i haurien de contribuir tècnica i financerament a la resolució de la mateixa . I entre altres coses, aquestes nacions haurien de atorgar els recursos i els mitjans adequats, per a la restauració i el manteniment dels boscos i de les selves, buscant a aquests efectes la col·laboració i participació dels pobles i de les estructures orgàniques ancestrals originàries. S'entén lògic buscar aquesta participació directa, ja que precisament aquests grups han estat els desplaçats i afectats pels canvis climàtics i per les empreses mal encausades en les seves zones de establiment i per tant ells mereixen algun tipus de reparació. Els acords derivats d'aquesta recomanació haurien de quedar per fora d'eventuals compensacions en el marc del mercat del carboni.

G10. Promoure una economia verda, promoure un desenvolupament sostenible. Economia, ecologia, i benestar, no són incompatibles. Promoure els principis de l'economia ambiental en tota la seva extensió imaginable, tenint en compte els impactes negatius de les activitats humanes sobre la nostra pròpia espècie, sobre els ecosistemes, sobre la biodiversitat.

G11. Imposar límits progressivament més reduïts sobre el consum de tots els recursos no renovables. La imposició de límits estrictes a les emissions de CO2 i altres contaminants, amb importants penalitzacions econòmiques als desviaments, és vital per a una economia sostenible. Sobre els recursos renovables cal identificar, a grosso modo, quin nivell de consum és compatible amb el seu manteniment, i un cop siguin determinats, aquests límits són els que han de governar la nova macroeconomia i els nous sistemes productius, així com els nivells de consum .
G12. Donar prioritat al desenvolupament humà i al desenvolupament sostenible, invertint, al mateix temps, sobre el capital humà i sobre la conservació i preservació del medi ambient.

G13. Acordar sobre polítiques i instruments de desenvolupament sostenible, que garanteixin la protecció de l'entorn i dels recursos naturals.

G14. Com a indicador bàsic de referència, substituir el Producte Interior Brut per l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH), basat principalment en les següents variables: Esperança de Vida, Nivell d'Instrucció, i Renda per Habitant.

G15. Reestructurar els mercats energètics, per donar prioritat a l'eficiència energètica i les energies netes.

G16. No cal deïficar ni endimoniar els mecanismes de mercat. Cert, els actuals mecanismes de mercat fan molt poc per combatre o atenuar el canvi climàtic que afecta el globus, i que sens dubte ja està provocant desastres, i molt presumiblement els provocarà encara més en el futur, però la culpa no és a la eina en si mateixa, sinó en el mal ús que estem fent de ella. És possible orientar els mercats amb regulacions, amb controls, amb impostos, amb una legislació clara i acord, i un sistema judicial eficient i ràpid. Però certament, per poder fer això, cal que el context general econòmic- financer- productiu sigui ordenat i transparent, ja que si no ho fora és molt difícil orientar la producció i l'economia en el bon sentit. L'orientació amb objectius clars i precisos és molt difícil de realitzar si no sabem bé on estem aturats, i si només podem avaluar confusament i tardanament els efectes de tals o quals mesures. L'orientació és molt difícil de concretar si les regulacions que s'imposen poden ser evitades o desvirtuades sota certes circumstàncies. L'orientació és molt difícil d'escometre en un context on pugui existir l'evasió fiscal i la morositat fiscal. L'orientació és molt difícil de consumar en un context judicial on les proves siguin de difícil concreció. Si es desitja que els mecanismes de mercat juguin a favor dels pobles i a favor del medi ambient i a favor d'un sistema de vida sostenible en el temps, no hi ha altra manera que primer posar ordre a la casa, no hi ha una altra forma de començar per ordenar i transparentar l'economia i les transaccions, i que llavors, en base a aquest nou entramat, aquí sí regular i controlar i orientar en el bon sentit i en forma eficient. Ens hem de convèncer. Els grans desafiaments globals als que avui dia ens enfrontem, no podran ser resolts en l'actual teixit econòmic- financer -judicial, ja que en aquest context hi haurà sempre desviaments d'entitat que no podrem evitar ni controlar. Les solucions a les problemàtiques socials i mediambientals només podran ser trobades en la mesura que ens animem a organitzar un veritable Govern Mundial, i en la mesura que implantem una veritable societat telemàtica basada en monedes telemàtiques.

G17. Crear un Sistema Fiscal Global contra la contaminació, sota les consignes: "Qui contamina paga"; "Qui perjudica posa remei i indemnitzacions". Els responsables de la contaminació i d'algun tipus de perjudici mediambiental (tant de tipus atmosfèric com marítim com de qualsevol altra classe) han d'assumir plenament les seves responsabilitats. Cal crear més impostos ecològics globals així com incentivar els Estats en la protecció dels seus espais naturals i en la cura i el emparament que fa a la sanitat de les seves comunitats.

G18. El focus de la reestructuració del nostre sistema socioeconòmic i productiu, en bona mesura s'ha de centrar en la "Reforma Fiscal", en els diferents nivells nacionals i en el nivell internacional. Entre altres coses, allà s'ha de contemplar per exemple, convenients reparacions econòmiques per les agressions al medi ambient, siguin del tipus que siguin, i tinguessin o no un abast estès. Cert, en altres èpoques es van donar subsidis, de vegades generosos, a l'energia i al transport, com a forma de controlar la inflació, i / o com a forma d'incentivar el desenvolupament, etcètera. Avui dia sembla més propici que el preu de l'energia i del transport reflecteixi en forma transparent els seus propis costos interns, i que en tot cas i com a mesura finalista, es recarreguin amb impostos les solucions que manifestin inconvenients. Observeu els contrasentits en què de vegades s'incorre. D'una banda es vol impulsar les energies noves, renovables, i netes, però d'altra banda es posa el crit al cel quan el preu del petroli s'encareix més enllà de certs límits. No, no, i no, els preus també ajuden a regular i a orientar l'economia. Tard o d'hora el petroli produït no serà suficient per cobrir la demanda, si no hi ha una reorientació dràstica del nostre sistema de transport i del nostre esquema productiu. Per tant pensem que a l'hora present és bo pagar car transport i energia, com a forma a llarg termini de trobar adequades alternatives a l'ús de combustibles fòssils.

G19. Promoure reconeixement i mesures en relació al deute ecològic. Els països industrialitzats han basat i basen el seu desenvolupament i benestar passats i actuals, en la industrialització accelerada i bastant desregulada, agressora del medi ambient i també perillosa per a la preservació de la biodiversitat i de la pròpia sanitat humana. I això ens ha perjudicat a tots, a les actuals generacions i a les futures. I això ha perjudicat i perjudica a totes les poblacions i a tots els països del món. Reconeguem amb generalitat el principi "Qui perjudica és qui finança les reparacions", "Qui fa mal és qui repara o compensa el mal". La comunitat internacional tota, i en particular els països més implicats i més rics, han de reconèixer el deute ecològic que els països més industrialitzats acumulen cap als països del sud i cap a la tota comunitat internacional, i per tant entre tots hauríem d'analitzar i implementar els mecanismes per d'alguna manera restituir o complir aquest deute, aplicant des de ara en més sanes polítiques de producció i de consum, i evitant que en el futur una altra vegada es generin situacions negatives i desequilibrades com les assenyalades en aquesta recomanació.

G20. Canvis substantius en el nostre entramat social i financer i productiu, modificacions importants en el nostre perfil consumista, sense cap dubte només s'aconseguiran implantar amb molt bons programes educatius, així com amb molt bones campanyes publicitàries, de suport a l'economia solidària i sostenible, i de reestructuració i reforma de les bases mateixes de l'entramat social i monetari. Si les empreses industrials, comercials, bancàries, comunicatives, continuen orientant la seva acció amb criteris molt egoistes i de curt termini, buscant la primacia dels beneficis crematístics dels accionistes o propietaris, bé per sobre dels beneficis dels treballadors, dels consumidors , de la sostenibilitat ambiental, i de les problemàtiques socials fonamentals, potser serà necessari emprendre molt bones i intel·ligents campanyes i concertacions per comprar, estalviar, invertir, treballar, i interactuar, només amb i en aquelles empreses, botigues, comerços, bancs, i mitjans de comunicació, que apostin clarament per una economia solidària i sostenible. El consumidor, l'oient, el televident, el comprador, l'empleat, el pacient, sens dubte tenen un poder potencial enorme si actuen en forma més o menys concertada. I per obtenir canvis socials i estructurals de certa entitat, probablement haurem de recórrer a totes les formes possibles de convenciment i d'acció.

G21. Els ajustaments estratègics han d'estar orientats a afavorir a "les persones" i al "medi ambient" i les "qüestions socials". Per massa temps hem prioritzat el "capital" i a la "especulació" i al "desenvolupament empresari" i a les "iniciatives d'enorme lucre però il·legals".

G22. Afegir un sector de representativitat civil per equilibrar el sector empresarial en els fideïcomisos públics. Es tracta que hi hagi apoderats per als interessats no representats, és a dir, que d'ofici quedin representats els afectats per la contaminació i les generacions futures i les espècies no humanes, adjuntant els béns comuns restants del capital natural (atmosfera, espectre electromagnètic, terres públiques, etcètera). En donar preu a elements generalment no considerats, en demanar reparacions per als que generalment no tenen veu ni poden reclamar, s'incidirà en reparacions i reparticions amb un major criteri de justícia.

G23. Tendir cap a una economia d'estat estacionària, és a dir, una economia relativament estable, en què fluctuï lleugerament el producte de la població i el consum per càpita.

G24. Hem de canviar les estructures econòmiques i incentius actuals que, en general, fan menys rendible produir a escala petita per les necessitats locals utilitzant matèries primeres locals (la classe de sistemes de producció amb freqüència necessaris per a viure dins de la capacitat de càrrega acceptable per a la terra). Fins que aquestes estructures i incentius no comencin a canviar, el nostre comportament econòmic hauria d'estar fortament informat i influït per decisions basades en valors: Quant és suficient?; Quina és la relació entre els nivells de consum material i el benestar humà?; ¿ depèn la nostra riquesa de la pobresa d'altres?; ¿Depèn el nostre benestar de la degradació del medi natural o de la biodiversitat?

G25. Per a una transició de l'economia contaminant a una economia verda, en termes polítics, són fonamentals quatre orientacions bàsiques: (1) Establir normes estrictes des del punt de vista ecològic i social, amb vista a limitar els danys a la natura, i respectar els drets de les poblacions; (2) Exigir als països industrials del nord, del interès dels quals es realitzen molts megaemprendriments, que ha de reduir el seu consum d'energia i de recursos naturals, així com les emissions de gasos amb efecte hivernacle, i també que ha de finançar els esforços dels països del sud orientats a protegir la naturalesa i respectar els drets socials, (3) Establir normes internacionals, sancionades per un tribunal internacional, a fi d'evitar penúries a aquells països que respecten estrictament els principis de protecció ambiental i equitat.

G26. Tot l'entramat financer haurà de ser revisat. Els fons d'inversió pertanyen a les persones, i els guanys obtinguts han de repercutir-hi, per exemple sota formes de participacions productives en la millora de les seves pròpies condicions de vida. El lloc i la funció de la liquiditat circulant, no és per facilitar la participació en riscos especulatius, ni per facilitar dissimular riquesa en els paradisos fiscals, perquè un dia aquests manejos es tornin una arma contra la pròpia societat i els Estats.

G27. Per a les economies occidentals avançades, la prosperitat sense creixement ja no és un somni utòpic, sinó una necessitat financera i ecològica. I tot i molts esforços i de moltes adhesions, no s'està progressant adequadament cap a la sostenibilitat. L'obstacle principal és l'aposta absoluta pel creixement, impulsada fonamentalment des de les cúpules governamentals. La crisi actual però, pot ser una bona oportunitat perquè els governs i els polítics demostrin lideratge, i promoguin a nivell internacional actuacions a favor de la sostenibilitat. El missatge més clar de la crisi financera del 2008, és que els fonaments del nostre model d'èxit econòmic són defectuosos i contraproduents, i que per tant els hem de revisar i canviar.

G28. La construcció d'una economia sostenible planteja considerables exigències al sistema polític. Cal un esforç i un compromís per part dels governs, per dissenyar i establir una sèrie de polítiques viables i possibles, que siguin el començament d'una transició efectiva a uns anys vista. Cal que les forces polítiques elaborin i ofereixin programes polítics, per iniciar la transició cap a una economia i una societat sostenibles, basades en una nova macroeconomia capaç de guiar-nos cap a una prosperitat duradora, una prosperitat sense creixement, una prosperitat respectuosa del medi ambient. I també cal redissenyar la relació entre els Estats i la Societat Civil, de manera que aquesta última sigui presa en compte en les decisions que impacten als pobles i / o al patrimoni natural.

G. PROPOSTES SOBRE EL SISTEMA ECOLÒGIC I EL SISTEMA ECONÒMIC - CONSTRUCCIÓ D'UNA MACROECONOMIA PER A LA SOSTENIBILITAT

G29. L'economia ha de ser reformada, el teixit financer- productiu- social ha de ser reestructurat. I els canvis s'han d'orientar respectant almenys les següents tres premisses: (A) Construcció d'una nova macroeconomia per a la sostenibilitat, (B) Protecció de les capacitats del desenvolupament i del progrés humà, (C) Respecte pels límits ecològics del planeta.

G30. Cal desenvolupar noves funcionalitats en l'entramat macroeconòmic. Cal desenvolupar eines per explorar diferents configuracions i interrelacions entre les variables macroeconòmiques més importants, i també entre aquestes i les variables ecològiques. I cal construir aquesta base de tal manera que almenys permeti: (1) Explorar les necessitats d'inversió associades a una economia sostenible i social, (2) Comprendre les implicacions econòmiques d'una restricció estricta de les emissions de CO2, (3) Avaluar el impacte sobre l'estabilitat econòmica dels canvis en els actius naturals, i en el funcionament dels ecosistemes.

G31. Els Estats preferentment han d'invertir en creació de llocs de treball, en infraestructures, i en actius físics. A més, també és molt important donar bons i amplis serveis socials o almenys donar suport a aquest tipus de prestacions, especialment aquelles i aquells que puguin utilitzar i gaudir i necessitar les famílies i els individus amb menys recursos (biblioteques, centres socials i culturals, cura de nens i de malalts, prestacions a les famílies, alimentació en menjadors i als domicilis, etc), i les possibilitats d'intervenció dels Estats en aquest sentit són àmplies, i van des de prestacions directament brindades per institucions estatals i municipals, a suports donats a cooperatives i institucions socials que tinguin les tasques assenyalades, convenis amb empreses i ambaixades i organismes internacionals, etcètera, etcètera. Prioritari ha de ser també: (a) Dirigir correctament inversions en sectors clau, energies renovables, construcció i manteniment d'infraestructures públiques, transports públics, espais públics, administració digital, (b) Donar suport rehabilitació o reequipament d'edificis i habitatges per millorar la seva eficiència energètica , (c) També promoure fiscalment i donar suport a la creació d'empreses especialitzades en eficiència energètica i tecnologies netes, (d) D'alguna manera encarregar-se del manteniment i la protecció d'ecosistemes.

G32. Augmentar la prudència financera i fiscal. El creixement econòmic dels darrers temps s'ha alimentat d'un consum excessiu de productes domèstics, d'inversions immobiliàries, de compra d'automòbils, etcètera, finançat amb deute, que ha acabat per tornar més inestable l'economia. Cal impulsar ara una època de prudència financera i fiscal: Reformar la regulació nacional i internacional dels mercats financers, Augmentar el control públic sobre la massa monetària i sobre la creació del anomenat diner bancari; Incentivar l'estalvi domèstic orientant a ser possible a inversions públiques estratègiques; Prohibir o reduir a un mínim les pràctiques financeres especulatives i poc escrupoloses, que desestabilitzen els mercats, que s'enriqueixen sense aportar riquesa efectiva a la societat, i que a sobre i en molts casos, són depredadores de l'ambient natural; Protegir els consumidors d'un excessiu endeutament a través de pràctiques comercials generalment enganyoses.

G33. Reformar la comptabilitat macroeconòmica. Les insuficiències i confusions que resulten de la utilització del PIB com gairebé única mesura important de l'activitat econòmica, ja han estat àmpliament establertes. Fan falta nous índexs de mesura i control, i també indicadors molt més precisos que d'alguna manera també s'introdueixin o contemplin interessos socials: Que comptabilitzin correctament les variacions dels actius, Que incorporin les pèrdues de benestar i les conseqüències de les desigualtats econòmiques; Que tinguin degudament en compte la pèrdua de recursos naturals no renovables i d'altres formes de capital natural; Que comptabilitzin els costos socials de les emissions de carboni i d'altres efluents; Que d'alguna manera manegen monedes telemàtiques, no només per així aconseguir càlculs més afinats , sinó també per obtenir avantatges derivats del seguiment de llargues cadenes de pagament (el que és permès per l'ús dels diners digital i nominatiu i explicatiu).

G. PROPOSTES SOBRE EL SISTEMA ECOLÒGIC I EL SISTEMA ECONÒMIC - PROTECCIÓ DE LES CAPACITATS DE DESENVOLUPAMENT I PROGRÉS HUMÀ

G34. Compartir el treball i millorar la relació treball- vida. En una economia sense creixement, les polítiques de repartiment del treball són essencials per dues raons principals: (1) Per aconseguir estabilitat econòmica i social, i (2) Per protegir els llocs de treball i els salaris de les persones. Però, a més, la reducció de la jornada laboral pot contribuir a millorar el balanç treball / vida. Cal que les polítiques a implementar incorporin: (a) Reducció planificada de la jornada laboral; (b) Flexibilització d'horaris, (c) Treballs a temps parcial sense discriminació en la formació, la promoció, la seguretat laboral, etc; (d ) Millors incentius per als permisos familiars, les vacances sabàtiques, etcètera; (e) Facilitats i estímuls per a la formació continuada, i per a les activitats culturals i artístiques i recreatives; (f) Facilitats per al treball des de la llar o teletreball; (g ) Control sobre les ocupacions de les persones, perquè no s'aprofiti la disminució de la jornada laboral per al doble ocupació.

G35. Reduir les desigualtats econòmiques sistèmiques. Les desigualtats sistèmiques d'ingressos incentiven el consum de prestigi social, augmenten l'ansietat, fan malbé el capital social, i redueixen la qualitat de vida tant dels addictes a la feina com dels menys afortunats. S'ha d'invertir la tendència actual d'augment de les desigualtats any rere any. Els mecanismes redistributius són prou coneguts: Revisar l'estructura impositiva; Fixar salaris mínims i màxims (potser amb una estricta política fiscal); Millorar l'accés i la qualitat de l'ensenyament universal; Legislar contra la discriminació; Invertir en les zones més deprimides; Facilitar la integració dels immigrants i dels que canvien de domicili, Combatre la pobresa i l'exclusió social, Orientar els canvis societaris cap a una economia telemàtica que usi diners telemàtic, i així tenir millors estimacions sobre ingressos i riqueses de cada família; etcètera.

G36. Crear indicadors de prosperitat. Si els indicadors econòmics convencionals no serveixen per avaluar la prosperitat d'una societat avançada, cal desenvolupar altres indicadors que en conjunt ens permetin avaluar els progressos realitzats. Això significa mesurar capacitats de diferents sectors de la població i del país. Desenvolupar una comptabilitat nacional del benestar, amb paràmetres com ara esperança de vida, nivell educatiu, capital social, capital natural, estructuració i fortalesa de comunitats, comissió de il·legalitats, addiccions a drogues, al tabaquisme, i l'alcoholisme, etc. Aquesta nova comptabilitat nacional hauria, també, d'incorporar d'una manera sistemàtica altres factors ecològics i socials no esmentats.

G37. Reforçar el capital humà i social, i també enfocar en un valor com la felicitat. Comprendre que la prosperitat consisteix, en part, en la capacitat de participar tots junts en la vida de la societat de la qual formem part, el que ens obliga a tenir en compte els recursos humans i socials en el seu conjunt. La construcció de societats resistents als xocs econòmics és un objectiu fonamental, i per això caldrà crear i protegir els espais públics, donar suport i reforçar les iniciatives de comunitats sostenibles, reduir potser la mobilitat geogràfica laboral, proporcionar formació continuada, descentralitzar la responsabilitat de planificació local, protegir els mitjans de comunicació públics, els museus, les biblioteques, els parcs, donar suport al teletreball, preocupar-se bastant més per l'educació física i per la salut humana, etcètera, etcètera.

G38. Revertir la cultura del consumisme, desestimular la cultura del consumisme. Aquest estil i enfocament de vida és encoratjat per la propaganda i per les empreses, i els propis Estats han permès aquest desenvolupament en part per afavorir el creixement basat en el consum, però sens dubte aquest consumisme hiper- estimulat i exacerbat també té impactes psicològics, socials, i ambientals, molt negatius. Hem de desmuntar sistemàticament els incentius que afavoreixen el consum materialista i la competència improductiva per l'estatus social. Això requerirà: Millorar la protecció del consumidor, especialment pel que fa a la qualitat i la durabilitat dels productes, i també regular la comunicació comercial (la propaganda comercial). Potser, fins i tot, caldrà prohibir la publicitat adreçada als joves (almenys de certs productes, alcohol, cigarrets, menjar ferralla, peces de vestir), i també establir zones lliures d'establiments i missatges comercials, i també establir el dret a aclarir els costats foscos dels missatges publicitaris (entre algunes de les mesures que podrien ser estudiades i assajades).

G. PROPOSTES SOBRE EL SISTEMA ECOLÒGIC I EL SISTEMA ECONÒMIC - RESPECTE PELS LÍMITS ECOLÒGICS DEL PLANETA

G39. Imposar limitacions clarament definides a l'explotació de recursos fòssils i les emissions gasoses. Una prosperitat sostenible implica una atenció constant als límits de l'activitat econòmica, i la imposició de límits estrictes a les emissions és vital per a una economia sostenible. S'ha d'aplicar el model de contracció i convergència que s'ha desenvolupat per controlar les emissions a nivell global. S'han d'imposar límits progressivament més reduïts sobre el consum de tots els recursos no renovables, i per als renovables hem d'identificar quin nivell de consum és compatible amb el seu manteniment. Un cop es determinin aquests límits, han de ser aquests els que governin la nova macroeconomia. Però bé, també cal reconèixer les enormes dificultats que hi haurà per que alguna cosa d'aquest tipus s'aprovi a nivell internacional. Per això seria bo pensar també altres estratègies que podrien ser alternatives o complementàries de la indicada. Recordem el principi ja pregonat en diverses recomanacions d'aquest consens: "Qui perjudica és qui paga", "Qui fa mal és qui ha de reparar el dany". Si s'implanta una veritable moneda internacional controlada per un organisme internacional, és a través d'aquesta moneda que es podrien orientar activitats i investigacions en el sentit abans indicat, i usant bàsicament eines econòmiques. Finalment són els diners que mou al món. La caiguda del anomenat socialisme real es va produir a causa d'efectes econòmics i no a causa del resultat d'una guerra.

G40. Impulsar una reforma fiscal generalitzada que afavoreixi la sostenibilitat. Calen sistemes impositius ecològics, sistemes que potser penalitzi menys els ingressos i més les despeses, en funció del impacte ecològic que aquests últims tinguin. En certa manera, això ja s'ha començat a fer, sobretot a Europa, però de forma insuficient, i per cert caldrà aprofundir la tendència fins a tal vegada convertir el consum de recursos i les corresponents emissions en el principal criteri fiscal, procurant fer-ho , respectant i accentuant la progressivitat actual dels sistemes tributaris. Des d'aquest punt de vista s'ha de tenir en compte que la fiscalitat automàtica o gairebé totalment automàtica és perfectament possible, en una societat fortament telemàtica basada en bona mesura en diners telemàtics. Això permetria des del punt de vista pràctic, tenir una enorme quantitat d'impostos, directes i indirectes, als ingressos i als consums, progressius i de taxa única, a determinats actes o situacions o realitats familiars de conjunt, etcètera, etcètera. Per cert, si la comoditat per als contribuents no es veu afectada ja que la recaptació tributària seria automàtica i compulsiva, i si no hi ha majors despeses en controls ja que els càlculs dels impostos i de les taxes serien gairebé totalment automàtics, llavors els legisladors i els instituts especialitzats dels Estats bé podrien manipular els percentatges de càrrec, de manera que en cert moment tindran més importància alguns dels impostos mentre que altres serien d'incidència molt marginal o insignificant. Així podríem obtenir sistemes fiscals molt eficients, i molt finalistes, i molt ajustables a les necessitats dels Estats i de la comunitat internacional.

G41. Promoure una transferència tecnològica més oberta, i per diferents vies promoure la protecció dels ecosistemes. Una de les principals motivacions per a redefinir les bases de la prosperitat en les economies avançades, és facilitar el creixement que necessiten els països més empobrits, molts dels quals tenen situacions socials veritablement desastroses que d'una manera o d'una altra és obligatori atendre. Però quan aquestes economies perifèriques millorin i creixin, també tindran necessitat d'assegurar-se que el que facin sigui sostenible. Caldrà doncs constituir un fons tecnològic internacional per a inversions en energies renovables, així com en eficiència energètica, en reducció d'emissions, en suport als mecanismes d'absorció de carboni (boscos, mètodes industrials, etcètera), en suport a la protecció de la biodiversitat. Aquest fons es podria finançar amb impostos sobre les importacions provinents d'aquests països, i / o amb taxes tipus Tobin sobre els moviments internacionals de capitals, i / o amb mecanismes com els que un dia proposés Lord John Maynard Keynes. En fi, aquest és un tema tècnic que haurà de ser profundament estudiat. Des d'aquestes línies emfasitzem que els diners digital, nominatiu, i informatiu, podrien ajudar molt en la implementació d'aquestes eines fiscals.

Projecte que avança en forma ferma i molt segura, i segons planificació: El "Consens de Barcelona" en les seves etapes d'elaboració

Traduït de l'original castellà

Juan Carlos Anselmi Elissalde

 

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte