Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.


I. POLÍTICA I SEGURETAT, POLÍTICA GLOBAL: COM VOLEM DECIDIR? - INSTITUCIONS INTERNACIONALS.

I01. INSTITUCIONS INTERNACIONALS: Sobre els canvis democràtics en les organitzacions mundials

I01.1 Considerem que una estratègia de canvi democràtic mundial, requereix d'una anàlisi sistemàtica de les idees preconcebudes i de les possibles millores democràtiques que comporten les diferents propostes. Òbviament es requereix un ampli debat, per obtenir per aproximacions successives un ampli consens.

I01.2 Considerem que la responsabilitat dels governs s'estén més enllà de les seves fronteres nacionals, perquè hi ha problemes de naturalesa global que requereixen solucions globals. Aquesta interdependència indica la necessitat d'agències i institucions globals, que tinguin l'autoritat competent necessària per assegurar que es trobin i es portin a terme solucions efectives. Ara bé, per cert hi ha aspectes de sobirania nacional que s'hauran de respectar, així que obligatòriament, almenys en certs nivells d'aquestes agències i institucions globals, s'hauria de tenir la possibilitat d'aprovar sancions dineràries, i de implementar -ràpidament, sota la idea d' que qui fa mal i qui perjudica, és qui ha de pagar les reparacions. Molt bé, això implica per cert l'existència de tribunals internacionals per a entendre en els litigis, però és de presumir que aquests litigis poden demora-ser molt de temps. A efectes de no caure en arbitrarietats, i reprenent una idea que reiteradament ha estat invocada en aquestes recomanacions, pensem per un moment que el comerç internacional i que les transferències internacionals de capitals són implementades fent ús d'una nova i veritable moneda internacional telemàtica (Banca telemàtica). Molt bé, però llavors, tots els recursos monetaris internacionals dels països estan tots en línia, i per tant les sancions degudament aprovades poden ser executades immediatament, per alguna cosa semblant al dèbit bancari. És cert, si el país que rep la sanció no està d'acord amb aquesta, té tot el dret de recórrer davant dels tribunals internacionals, iniciant aquest procés potser amb una etapa de conciliació, i després, complint les següents instàncies fins a una resolució final, la qual, si fos favorable al país reclamant, òbviament implicarà la devolució del que retingut i la indemnització per costos de procés que pogués correspondre. Òbviament tot això és molt tècnic, i haurà de ser molt ben estudiat; impossible descriure aquí aquest assumpte en forma adequada i mitjanament completa. Però observi el lector que el que s'està proposant, altera l'ordre de certes coses en aquest tipus de litigis. Usualment i en l'actualitat, quan s'imposa una sanció monetària, el difícil és cobrar-la, i encara amb embargaments, l'actor que va ser penat sempre pot recórrer la pena, i generalment encara perdent la seva posició en primera i segona instància, el cobrament del degut es fa efectiu generalment en l'última etapa. El sistema que aquí es proposa és diferent. Primer s'estudia la pena per notoris perjudicis provocats, per exemple, dany ambiental. I un cop analitzat això en les instàncies administratives i tècniques internacionals, s'aprova la pena, es notifica la resolució, i gairebé immediatament es compleix el cobrament de la pena. Si el penat, sempre un país, entén que hi va haver injustícia, a partir d'aquí podrà protestar i fer valer els seus drets. Però en general, el que els països probablement faran, és avaluar si la pena és recórrer o no, i si hagués mèrit a aquesta, tractaran (si correspon) de trobar dins del seu territori a les empreses i / o als actors responsables per generar els danys, i repercutir-hi (potser en forma prorratejada) la pena imposada. En resum, així es farà responsable als Estats per tot el que es faci dins del seu territori, i per cobrir i poder repercutir sancions rebudes a actors nacionals, s' hauran d'estudiar profundament les autoritzacions que es donin, s'hauran de fer controls i supervisions adequades, etcètera, etcètera.

I01.3 Considerem que el sistema de Nacions Unides lluita per superar els nostres problemes globals, però és massa feble i inefectiu, i els seus nivells i procediments de finançament són tan inadequats que és impossible que tingui èxit. Necessitem, de manera urgent, un sistema més fort de govern democràtic global. Aquesta fermesa en lo financer, només pot ser aconseguida amb la creació d'una moneda internacional, i amb el pagament, per dèbit automatitzat, tant de les aportacions d'afiliació com de les anualitats de tots els països -membres.

I01.4 Considerem que per a la consecució dels objectius globals de desenvolupament sostenible, és necessari elevar la importància de les resolucions de Nacions Unides, passant de l'estat de recomanació a obligacions, a nivells local, regional, i nacional.

I02. INSTITUCIONS INTERNACIONALS: Sobre les funcions de les Nacions Unides

02.1 Volem recordar i reforçar, que les Nacions Unides compleixin l'encàrrec de "evitar els horrors de les guerres". Les NNUU no són forts, i en molts casos no són capaços de complir ràpida i eficaçment la missió que els encomana la Carta, ni d'evitar tants drames, genocidis, invasions, guerres civils, etcètera, etcètera.

I02.2 Considerem que el G-8, la "pluto-cràcia" dels països enriquits, opaca el G-192, la "democràcia" de les Nacions Unides. En definitiva, els Estats més poderosos són els més responsables que les NNUU no compleixin adequadament la seva missió. Es canvien ajudes per préstecs, i cooperació per explotació, i principis democràtics per entrenament militar o per altres regals. I a sobre, Nacions Unides i les seves organitzacions especialitzades, de vegades cedeixen sota amenaça que s'endarreriran les aportacions financers a l'organisme, o que tal o qual país processarà la seva desafiliació si no s'atenen uns o altres qüestions.

I02.3 Considerem que ja no es tracta d'adoptar unes quantes improvisades i precipitades mesures, com el "rescat" dels responsables que ens van conduir a aquesta última crisi, sinó d'introduir un canvi qualitatiu en el nostre sistema financer, imprimint un fort gir de timó a normatives i paradigmes. Els temps han canviat. Els grans instruments de la política mundial també han de canviar. La pròpia naturalesa dels diners ha de canviar, perquè aquesta eina d'ordenament social serveixi també per a la planificació, i no només per fer les comptabilitats.

I02.4 Considerem que una de les primeres preguntes en el procés de construcció d'una comunitat internacional sana, hauria de ser: "" Com hem de decidir? "". S'han de prendre decisions clares sobre qüestions fonamentals del poder i dels processos de presa de decisió. Ha de revisar el procés decisori en els organismes internacionals, i especialment a les Nacions Unides. Pot un grup heterogeni de nacions egoistes i enfrontades, induir una comunitat mundial forta, incloent, i estable? D'alguna manera haurem de resoldre aquest dilema, ja que en això potser es juga el nostre futur com a espècie.

I02.5 Volem unes Nacions Unides protegides per tots els Estats, amb representació de la societat civil, com la Carta estableix. Volem un multilateralisme eficient, amb institucions internacionals dotades dels mitjans de tota índole necessaris per a l'exercici de les seves missions.

I02.6 Volem que les NNUU tinguin la capacitat com per atendre determinades problemàtiques amb menors restriccions de tipus polític, i amb majors mitjans, i entre ells els següents:

A. Acabar amb els tràfics i màfies que avui gaudeixen de la major impunitat, en bona mesura gràcies als paradisos fiscals, els que han de ser clausurats en els terminis més breus possibles, però no a través d'impulsar convenis multilaterals, o de generalitzar el intercanvi de informació fiscal, estratègies que són excessivament lentes i de resultats mediocres. Les NNUU definitivament han de agafar amb les seves mans la creació d'una veritable moneda internacional, creant un convenient teixit de suport al comerç internacional i a les transferències dineràries internacionals, i un cop instal·lada una infraestructura bàsica d'aquest tipus, aquí sí estudiar i implementar una normativa de control dels moviments internacionals de capitals, que de fet inhabiliti el funcionament dels paradisos fiscals i d'altres propostes equivalents.

B. Fer front al narcotràfic, a l'escalfament global, a les pandèmies, a les crisis alimentàries, al tràfic de persones, al terrorisme virtual i també al terrorisme assassí i destructor tradicional, però clar, sense perjudici de desenvolupar estratègies de contenció en els sentits anotats , també és important que aquí s'utilitzin els avantatges de les monedes nominatives, ja que en bona mesura el control i les solucions a les problemàtiques assenyalades, passa per manejar-se en un ambient d'informació molt més segur i transparent.

C. Donar participació als Cascos Blaus i altres Forces Internacionals de Pau, també quan tenen lloc violacions massives dels drets humans, a l'empara de la "" sobirania nacional "" i sota pretext del combat a notòries il·legalitats i molt negatius trànsits, i tot i que el desordre intern al respectiu nivell nacional no sigui caòtic i desbordant. També donar participació a forces del tipus assenyalat, quan es tinguin fundades informacions que una nació és omisa o negligent o incompetent o indiferent, en el combat a màfies o forces irregulars que sentin les seves bases en llocs diferents als que es dirigeix el seu accionar, especialment en zones de frontera.

D. Actuar ràpida i coordinadament i conjuntament amb els respectius nivells nacionals, per reduir els impactes de les grans catàstrofes naturals (huracans, ciclons, inundacions, incendis, terratrèmols, sismes submarins), i també de les significatives catàstrofes provocades. I si el país o els països concernits tenen bons nivells interns de resposta, si més no enviar observadors que objectivament puguin assenyalar encerts i errors.

E. Observar que certs mecanismes fins ara utilitzats en l'àmbit de NNUU són molt ineficients. Per exemple, les reunions de la COP no han arribat a significatives solucions mundials sobre el canvi climàtic, perquè els països més desenvolupats i més contaminants no assumeixen responsabilitats i compromisos per canviar les seves polítiques, i per donar suport convenients i raonables plans internacionals. Seguim amb els discursos i amb les pomposes descripcions de falses solucions. Òbviament en aquests casos es xoca amb els legítims i raonables drets de sobirania de les nacions, i llavors, alguns Estats actuen en contra de les opinions majoritàries mundials, entre altres coses perquè se senten emparats en les seves accions, i perquè no reben majors penalitzacions concretes , a part potser de les morals. L'única solució perquè es canviï aquest descoratjador escenari sense dominar la sobirania de les nacions, és implantar el criteri que "QUI PERJUDICA ÉS QUI PAGA". I és clar, perquè les sancions pecuniàries que es poguessin aplicar no siguin de lenta i problemàtica instrumentació, novament sorgeix la idea de manejar en el comerç internacional amb una veritable moneda internacional nominativa i de tipus virtual, de forma de a través de ella poder cobrar ràpidament les assenyalades penalitzacions dineràries.

F. Avançar en el desarmament nuclear, la gran aspiració de la humanitat que pensa responsablement a les generacions futures. La paradoxa és que són els que tenen més armes nuclears els que s'oposen a que altres països també puguin tenir-les.

G. Afavorir la transició d'una economia especulativa i de guerra (3.000 milions de dòlars al dia en despeses militars, alhora que per jornada moren de fam més de 60.000 persones), a una economia de desenvolupament sostenible global, que ampliï progressivament el nombre de persones que poden accedir als serveis i béns que es consideren bàsics (energies renovables, aliments, aigua, protecció de la salut, medi ambient, habitatge, transport). Però atenció, vivim en un planeta finit, i per tant alguna cosa s'ha de fer perquè la població humana no creixi indefinidament.

H. Impulsar una àmplia i constructiva discussió, amb tots els estats i a altres nivells, sobre els mals globals que ens afecten, i establir un procés constituent per a la creació d'una carta magna mundial i una institució mundial, que permeti implementar mecanismes reals de prevenció i acció . En aquesta tasca han d'intervenir les principals ments del món, que n'hi ha i que han de ser ateses, i que algunes ja han manejat i s'han referit als nous temes de l'agenda global.

I03. INSTITUCIONS INTERNACIONALS: Sobre l'Assemblea General de Nacions Unides

I03.1 Volem enfortir la posició de l'Assemblea General, dins del marc de la Carta existent, aplicant l'article 13, que dóna facultat per iniciar processos sobre assumptes relacionats amb la pau, la seguretat, o el benestar. Preferent atenció ha de ser donada a les metodologies de treball i de resolució, per així aconseguir més eficiència en les accions i en els resultats.

I03.2 Assenyalem que es pot i s'hauria incorporar més actors no governamentals, en el treball que es realitza en l'Assemblea General i en altres àmbits mundials o internacionals.

I03.3 Volem convertir les Nacions Unides en un parlament global democràtic i deliberatiu, a partir d'una Assemblea Parlamentària de les Nacions Unides (UNPA), formada inicialment per parlamentaris dels estats membres.

I04. INSTITUCIONS INTERNACIONALS: Sobre el Consell de Seguretat de Nacions Unides

I04.1 Considerem que les propostes per democratitzar el Consell de Seguretat, es justifiquen perquè la democràcia és el principi acceptat per la majoria dels Estats membres, i està en conformitat amb l'esperit de la Carta.

I04.2 Volem una reforma del Consell de Seguretat sota el principi d'igualtat formal entre els Estats sobirans, i d'alguna manera prenent com a base la població que ells representen, o ponderant els vots segons diversos paràmetres.

I04.3 Volem l'abolició o l'eliminació gradual del poder de vet dels membres permanents del Consell de Seguretat, o bé un sistema que impedeixi potser prendre resolució amb un únic veto, ja que és imprescindible per fer possibles certes reformes.

I05. INSTITUCIONS INTERNACIONALS: Sobre el finançament de l' ONU

I05.1 Volem una nova base per finançar el sistema de les Nacions Unides. I per això convé saber que una majoria de dos terços dels membres de l'Assemblea General, poden decidir la fixació d'un màxim de la contribució de qualsevol país al pressupost de la ONU, i evitar així el control d'uns pocs països rics, que aporten molt més que els altres.

I05.2 Volem donar suport a noves fonts de finançament, mecanismes que haurien de ser molt ben estudiats, i que bé podrien incloure algun gravamen mundial. Part d'aquests diners podria ingressar al sistema de la ONU, per enfortir a l'Assemblea General i altres òrgans especialitzats del sistema, així com per alleujar la condicionalitat financera que utilitza EEUU al seu favor. Novament en aquest punt, es revela com a necessària una moneda internacional digital i nominativa, per facilitar i transparentar els mecanismes recaptadors. A més, en realitat són diversos els països els que retenen les seves quotes d'aportació al sistema, com a forma de pressió. Aquesta pràctica es podria abolir plantejant un sistema de recaptació automàtica.

I06. INSTITUCIONS INTERNACIONALS: Sobre alternatives democràtiques a les Nacions Unides

I06.1 Volem promoure un Parlament Mundial que doni dret de sufragi universal a cada ésser humà adult, i que estarà, pressuposant, encara que també creant, una ciutadania mundial.

I06.2 Volem promoure una Comunitat de Nacions Democràtiques progressistes que inclourien tots els ingredients bàsics d'un govern en estat embrionari, i que després construiria, a partir d'aquí ia través d'una sèrie de tractats, un veritable Govern Mundial, incloent de forma progressiva nous membres, i expandint les funcions de l'associació fins que s'aconseguís arribar a un inqüestionable parlament global universal. En aquest àmbit, només les democràcies haurien de ser acceptades com a estats membres.

I06.3 Volem una Convenció Constituent d'una Federació Mundial. I comencem ja un procés per a construir aquesta convenció, en la que resulti aquesta eventual Carta Magna o Constitució d'una Federació Mundial.

I06.4 Volem organitzar un referèndum de prova sobre les diferents propostes d'un eventual Parlament Mundial. Una mostra estadísticament representativa dels ciutadans mundials votaria en aquesta fase.

I06.5 Volem crear una assemblea veritablement democràtica representativa dels pobles (i no dels Estats del món), òrgan de govern suprem d'una "aldea planetària".

I07. INSTITUCIONS INTERNACIONALS: Sobre el Consell Econòmic i Social (ECOSOC)

I07.1 Considerem que el Consell Econòmic i Social (ECOSOC) va ser dissenyat per ser el nucli del sistema emergent d'organitzacions internacionals, incloses les institucions de Bretton Woods. L'ECOSOC és molt més democràtic que el Consell de Seguretat, i té un ampli mandat que li permet tractar sobre qualsevol tema excepte el de la pau i la seguretat.

I07.2 Volem que l'ECOSOC sigui l'equivalent a un Consell de Ministres, i que s'ocupi de la planificació de llarg termini, d'accions relatives a les tendències de l'economia política mundial.

I08. INSTITUCIONS INTERNACIONALS: Sobre les Institucions de Bretton Woods

I08.1 Considerem que les institucions sorgides dels acords de Bretton Woods, i fonamentalment el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional (que en endavant identificarem amb la sigla IBW), són les instàncies de govern mundial més antidemocràtiques que existeixen.

I08.2 Volem reestructurar les IBW, per fer-les funcionar d'una manera més justa, equitativa, i democràtica i, potser, suscitar una discussió pluralista sobre els seus principis operatius.

I08.3 Volem abandonar l'actual sistema internacional de les IBW, i crear noves institucions regionals i mundials entre els països emergents i anti- neoliberals.

I08.4 Volem que els esforços internacionals per reformar l'arquitectura financera internacional, siguin sostinguts amb una major transparència, i amb la participació efectiva i activa, dels països en desenvolupament i dels països amb economies en transició.

I08.5 Volem que totes les nacions es converteixin en agents inversors d'un nou i més incloent sistema monetari internacional. Una nova i veritable moneda internacional hauria de contemplar en la seva pròpia operativa, les bases de la justícia social i de la justícia internacional, i convertir-se en l'element central sobre el qual pivotin totes les monedes nacionals.

I09. INSTITUCIONS INTERNACIONALS: Sobre l'Organització Mundial del Comerç

I09.1 Considerem que els nous abast i poders de l'Organització Mundial del Comerç abasten gairebé totes les mercaderies i serveis. Les successives expansions de àrees de "lliure comerç", han impulsat el trànsit del clàssic comerç internacional de béns materials, a un procés de liberalització i desregulació i, en conseqüència, de reestructuració neoliberal de l'economia.

I09.2 Considerem que l'OMC limita, gairebé constitucionalment, l'abast i l'autenticitat dels sistemes democràtics existents. Òbviament és important que hi hagi l'OMC per a donar cert ordre al comerç, però les dificultats sorgides per exemple durant la Ronda de Doha o durant la Ronda Uruguai, mostra a les clares que les coses no van bé, i que els països poderosos imposen els seus punts de vista als països febles.

I09.3 Volem un sistema de comerç multilateral, universal, regulat, obert, no discriminatori i igualitari.

I09.4 Volem una reforma de l'OMC que la faci més transparent, que millori els processos preparatoris, les negociacions, els processos de presa de decisions, i el sistema d'arranjament de diferències. Ja que els Estats són formalment més iguals en l'OMC que en les altres IBW, potser és més fàcil pressionar aquí a favor del procés de democratització.

I10. INSTITUCIONS INTERNACIONALS: Sobre la Justícia Internacional

I10.1 Considerem que la Cort Internacional de Justícia (CIJ) i la Cort Penal Internacional (CPI) apunten a establir una sèrie de drets bàsics per als Estats (CIJ) i per als individus (CPI), i a fer que aquests drets siguin aplicats de manera imparcial.

I10.2 Considerem que una estratègia de canvi democràtic mundial, requereix d'una anàlisi sistemàtica de les idees preconcebudes i de les possibles millores democràtiques que comporten les diferents propostes.

I10.3 Volem que es reforcin els poders d'aquestes Corts de Justícia i que tots els Estats se sumin al sistema de la Cort Penal Internacional.

I10.4 Volem universalitzar el règim de protecció dels drets humans per lluitar contra la impunitat. Es tracta que les legislacions nacionals promulguin lleis d'acord amb la Cort Penal Internacional.

I10.5 Volem la creació d'una Cort Penal Internacional per al Medi Ambient, sota el principi que els desastres ecològics són un crim contra la humanitat. Les Corts sobre Drets Humans defensen a les persones, però no als pobles ni al medi ambient.

I10.6 Volem la creació d'una Comissió Mundial de la Veritat sobre els conflictes que no tracta la justícia internacional, perquè es facilitin la reconciliació, les sancions, i / o les compensacions.

FRASES CÈLEBRES DE LLEÓ TOLSTOI

1 - La meva felicitat és que sé apreciar el que tinc, i no vull amb excés el que no tinc.

2 - El secret de la felicitat no és fer sempre el que es vol, sinó voler sempre el que es fa.

Pensaments de Liev Nikoláievich Tolstoi (1828-1910), novel·lista rus, profund analista social i moral.

Traduït de l'original castellà

Juan Carlos Anselmi Elissalde

Tornar a l'índex


Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte