Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.


Quina societat imaginem i volem? Quina societat desitgem i necessitem?: Valors, visions, objectius generals

El món que volem, el món que desitgem

P01. PLUJA D'IDEES: Objectius generals de la societat-meta

P01.1 L'objectiu fonamental de la humanitat, és trobar una via que permeti viure plenament a cada ésser humà del planeta: (1) Viure d'acord amb el més alt potencial humà, com a éssers conscients, compassius, solidaris, creatius, pensants, en harmonia amb els altres, i amb la mare natura, i amb el cosmos, (2) Viure amb les necessitats materials bàsiques satisfetes (alimentació, abric, habitatge, justícia, educació, seguretat, esplai, salut i sanitat, participació), per així ser humans íntegres i dignes, i per així tenir condicions per donar el millor de si quan l'oportunitat sigui propícia.

P01.2 Promoure la participació democràtica en tots els sectors de vida col·lectiva, des de nivells locals fins a nivells globals. La participació democràtica, o la capacitat (poder) de presa de decisió del subjecte (individu) humà, no pot estar limitat a l'estricte camp de la política- ideològica. Tota la realitat social és política, començant per l'economia, i continuant amb l'operativa social, la justícia, l'educació, l'ètica social, etcètera, etcètera.

P01.3 En lloc de societat patriarcal, volem organització social amb equitat de gènere, i respecte per les minories. Tots hem de tenir oportunitats equivalents, i a tots els nivells. Tots ens hem de sentir concernits i compromesos. Tots ens hem de sentir integrats i subjectes actius. Tots tenim dret a proposar i a ser escoltats.

P01.4 El respecte dels drets humans fonamentals, i el respecte per la no discriminació en la seva més àmplia concepció i abast, haurien d'estar garantits amb major generalitat i efectivitat del que passa en l'actualitat, per aconseguir racionalitat i equitat en la nostra estructura social, i també per aconseguir major prosperitat i per reforçar el benestar d'homes i dones en un ampli espectre geogràfic i social. Tots podem aportar el que som i el que tenim. Tots en certes circumstàncies podem generar grans idees i projectes. Tots tenim dret a cobrir necessitats bàsiques, per viure dignament, per accedir a béns i drets comuns. Tots tenim la capacitat personal de poder arribar a ser molt importants.

P01.5 Fer accessibles els drets civils, polítics, socials, econòmics, i culturals, a totes i a tots, en forma àmplia i sense més discriminacions, és un gran desafiament en el qual hem perseverar. Però aquest objectiu serà difícil, molt difícil d'assolir, si en aquest sentit el nostre accionar bàsicament es redueix a aspectes declaratius i accions discrecionals. Les qüestions operatiu- socials també tenen gran importància, ja que si bé és cert que molt es pot aconseguir a través d'una millor i més profunda educació en valors, deixant així les accions al propi sentir i a la iniciativa de les persones, tampoc podem caure en la ingenuïtat de creure que tot pot basar-se en aquest únic pilar, ja que això és una utopia, ja que almenys alguns desviaments són inevitables (i poden arribar a ser destructius). Pensem amb maduresa i racionalitat. Les ciències bàsiques i naturals van avançar gràcies a que en elles es van introduir les teories, la mesura, la comparació, i el registre descriptiu. I en les ciències socials també podem introduir i perfeccionar les teories, la mesura, la comparació, la descripció, l'acció correctiva. És clar, en l'actual estructura social tot és massa caòtic i desordenat, com per sense més ni més fer alguna cosa intel·ligent per canviar aquest estat de coses. És indubtable que hi ha situacions socials molt penoses que requereixen la intervenció i el suport del cos social, per humanitat, i fins i tot per racionalitat doncs finalment tots habitem el mateix planeta i tots influïm en tots, però els plans d'ajuda no poden organitzar-se a impulsos i amb més força que intel·ligència i ordre, ja que es corre el risc de no ser eficient, ja que es corre el risc de no sempre incidir sobre les situacions més penoses i vulnerables. Per corregir com cal l'estructura social, per fer una correcta distribució de recursos i de responsabilitats, per implementar bons i eficients plans socials, no hi ha altra forma que poder conèixer amb gran detall la situació de cadascú, així com també tenir molt bones estadístiques generals. I la nostra organització social té a la mà una eina d'ús estès, i que de ser perfeccionada bé podria servir amb la finalitat indicada: Òbviament ens referim als diners. Moltes coses s'aclaririen, moltes coses serien més manejables, si poc a poc passéssim de les actuals monedes anònimes a les més perfeccionades monedes telemàtiques.

P01.6 Promoure la prosperitat de tots, i no només el benestar d'una cada vegada més estesa proporció de la població. Vet aquí el crucial i principal desafiament. Aquesta és la dificultat singular.

P01.7 Potser convindria definir i construir àmplies visions a partir de modestes aspiracions comunes perquè una única i amplia visió, possiblement, és molt difícil que satisfaci a una molt àmplia majoria. No ens quedem esperant una idea tan poderosa que ho pugui abastar tot, i que permeti situar les principals problemàtiques i donar- lis algun tipus de solució, ja que això és una il·lusió perillosa. Les visions més modestes i amb menys aspiracions, si són ben formulades i compreses, si són coherents, i si deixen veure el camí a través del qual s'ha de transitar, possiblement són més viables, i per allà es pot començar. (A) Mantenir decentment a la família, (B) Treballar amb dignitat i honestedat, (C) Ser escoltat i tenir possibilitats de presentar un projecte, i que el mateix sigui seriosament avaluat, (D) Estructurar intel·ligentment el sector educatiu- cultural , (E) Participar activament en programes d'acompanyament a la formació i educació dels fills, Etcètera, etcètera. Heus aquí una curta enumeració de molt interessants i prometedores possibilitats. Alimentem les nostres modestes visions individuals, teixint -les en flexibles, diversos, i enriquits tapissos. L'acció col·lectiva pot aconseguir un miracle, combinant l'acció de petits grups, compartint i integrant visions, evolucionant en accions i plans conjunts.

P01.8 Perquè les grans problemàtiques globals i les seves possibles solucions, puguin ser adequada i profundament analitzades i discutides pel cos social i pels especialistes i pels nivells decisoris corresponents, les mateixes han de ser incloses en l'agenda mediàtica i política, de la forma més oberta i general i participativa com sigui possible. De poc servirà posar per exemple la qüestió del medi ambient i dels recursos naturals sobre la taula, promovent grups de treball i grans reunions internacionals d'alt nivell, si les solucions i els mecanismes considerats en algun sentit es troben esbiaixats o limitats. En conseqüència, es destaca la conveniència de promoure una nova agenda cultural i de canvi social a nivell global, que sigui àmplia, diversa, i molt oberta a la participació ciutadana. En els anys vuitanta del segle XX per exemple, l'agenda va incloure la temàtica de la informació i la comunicació, i ningú dubta avui dia que en aquesta qüestió es van produir notoris avenços, en l'àmbit tecnològic però també a nivell aplicador i a nivell polític. És tal el poder dels mitjans massius de comunicació sobre les problemàtiques socials i sobre una nova possible organització del teixit comunitari, que sens dubte es requereix d'un debat global que propiciï majors espais de participació notoris avenços, en l'àmbit tecnològic però també a nivell aplicador i a nivell polític. És tal el poder dels mitjans massius de comunicació sobre les problemàtiques socials i sobre una nova possible organització del teixit comunitari, que sens dubte es requereix d'un debat global que propiciï majors espais de participació en els àmbits locals, ja que de no organitzar-se d'aquesta forma, certament es podria perdre un ric ventall de visions i de possibilitats. No sempre els especialistes suggereixen les millors solucions. No sempre els alts nivells polític- administratius i intergovernamentals decideixen en el millor sentit. D'una manera o d'una altra tots ens veurem afectats per les grans decisions que es prenguin a nivell nacional o a nivell internacional, i per tant tots hem d'estar involucrats, i tots hem de tenir dret de proposició.

P01.9 Ens enfrontem a una realitat físic- natural i també a una realitat social, que per entendre-les, i que per mitjanament controlar-les, podem i hem de recórrer a la metafísica i a la dimensió virtual, als models numèrics, a les descripcions merament descriptives, i al domini del digital. Només la intel·ligència, només l'enginy i la gran creativitat humana, ens podran salvar de l'extinció primerenca.

P01.10 Hem de prendre consciència dels nostres compromisos, a nivell individual, i a nivell comunitari. Com societat sense dubte hem baixat la guàrdia, i hem deixat avançar una sèrie de problemàtiques socials i mediambientals que ens afecten significativament en aquest inici del segle XXI més enllà del que hauríem d'haver permès. Com a espècie intel·ligent que som, i amb les reserves espirituals i morals que com a comunitat hem sabut construir al llarg de la nostra prehistòria i de la nostra història, tenim un potencial benèfic intrínsec que se sap bé orientar als nostres congèneres, i també a la naturalesa i a la vida sobre el planeta, i també al cosmos en el seu conjunt. Però òbviament, això no ens posa a l'abric de desviaments més o menys importants i desequilibrants, que alguns dels nostres congèneres posen en pràctica, sota la influència de inclinacions egoistes o de rancúnia o fins i tot de bogeria i autodestrucció. Hem imprimir una nova orientació a la nostra organització social, de manera d'obtenir major seguretat i estabilitat, és a dir de manera de limitar en forma important els danys que podrien produir desviaments imprevistos o sorprenents com els que acaben de ser esmentats. Un major control sobre les relacions socials, una molt millor informació individual, i un major ús de les tecnologies digitals en la nostra vida de relació, vet aquí les claus en les que podrem recolzar-nos en la remodelació i l'enfortiment del nostre teixit comunitari.

P01.11 Estendre i promoure en els individus, el desig sincer i profund de viure en equilibri amb la natura i amb l'entorn social, sense ambicions personals desmesurades, sense un consumisme excessiu de béns i d'energia, i amb una intel·ligent estructura de recursos compartits i d'eficients serveis comunitaris.

P01.12 Promoure respecte i consideració per la diversitat cultural, i tenir especial preocupació per la preservació de llengües, tradicions, valors, història, concepcions, patrimoni, de les cultures humanes avui dia minoritàries.

P01.13 Trobar les unitats existencials de base que alimentin la vida concreta, i alhora permetin ubicar- se bé al complex humà planetari, que ara com ara i en més d'un sentit és més aviat destructor del vital.

P01.14 Establir sistemes comunitaris, dinàmics, interactius, i transgeneracionals, on la comunicació entre tres generacions, joves, adults, i tercera edat, resulti una pràctica usual, tant pel reflexiu com en el productiu i en l'organitzatiu.

P01.15 Oferir a la infantesa una pedagogia que combini múltiples i diversos valors, ben harmonitzats amb la natura i amb l'estructura social. La intuïció, la imaginació, els simbolismes comunicatius més enllà del propi llenguatge, els codis de comunicació oral i escrita, la formació artística, el raonament, l'ètica social, han de facilitar les recerques de noves i millors formes de convivència, més harmòniques amb la naturalesa i amb els congèneres.

Traduït de l'original castellà

Juan Carlos Anselmi Elissalde

 

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte