Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.


Decret Llei 25 CAIXES D'ESTALVI

Art 1. Totes les Caixes d'Estalvi i tots llurs col·laboradors son declarats pel present DLL,de vocació "liberal", és a dir: de vocació comunitàriament altruista i desinteressada.

Art 2. Mentre no estigui completament al punt la pràctica dels sssf, els emoluments totals a tots els col·laboradors de les caixes seran els actuals simplificats en un sol import mensual i multiplicats pel coeficient 1,5. Aquest nou import dels emoluments no serà substituït pel sistema dels sssf, mentre aquests últims no hagin demostrat ser-los-hi, de tota evidència, superiors.

Art 3. En els comptes-corrents individuals de producció i de consum i en els cc/cc familials i col·lectius-liberals, els saldos tindran d'un interès comunitari compost del 6%: aquest serà pagat pel Tresor de la comunitat geopolítica.

Art 4. Tots els lliures saldos de cc/cc en les Caixes d'Estalvi estan nacionalitzats al servei de la comunitat geopolítica i de les lliures comunitats endo-confederades i autonomies:

4.1 els lliures saldos dels cc/cc de producció de cara al cicle de producció (crèdit comunitari)

4.2 els saldos dels cc/cc de consum de cara al cicle de consum (finances comunitàries)

Art 5. Només en cas de dèficits greus de producció per causes imprevisibles (catàstrofes, perills de guerra, evolucions socials espontànies-imprevistes, etc.) podrà ésser congelat, pel govern executiu, una part d'aquests saldos no superior al 40°/, ni a la duració constitucional del mandat del Cap d'Estat.

Art 6. Totes les Caixes d'Estalvi seran immediatament sotmeses al regim d'autogestió:

6.1 autogestió directe dels responsables actuals, amb obligació de preparar, dintre els sis mesos següents al present DLL, eleccions generals auto-gestionaries entre tot el personal

6.2 dintre el termini d'un any cada caixa prepararà les eleccions de delegats al consell autogestionari entre tots els comptes-correntistes de consum de la Caixa, cada un d'ells tenint dret a un vot.

Art 7. Totes les Caixes d'Estalvi és confederaran auto-gestionariament dintre els marcs de les autonomies locals (barris, municipis, subcomarques, comarques, regions, països dialectals, ètnies i inter-ètnies) dintre el terme de dos anys.

Art 8. Dintre el terme de tres anys totes les Caixes d'Estalvi i llurs confederacions autònomes-locals hauran d'haver teixit llur lliure confederació completa i complerta dintre la total comunitat geopolítica.

Art 9. La comunitat geopolítica, a través dels seus òrgans executiu o/i legislatiu, podrà encomanar a les Caixes d'Estalvi tots els serveis al públic vitalment necessaris en una lliure societat auto-civilitzada i tecnològicament permesos per la mateixa auto-gestió comunitària de les Caixes.

Art 10 Tots els serveis a particulars i associacions - institucions liberals seran, de tota evidència enterament gratuïts.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte